Сигнатура: (ПП–3)
Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа

 

Предназначен за: за експерти, които работят в звената за административно обслужване

Цели на обучението:
• задълбочено запознаване с концепцията и нормативната уредба за комплексноадминистративно обслужване;
• запознаване с процесно-ориентираното управление и изпълнение в административното обслужване.
Учебно съдържание:
• Същност на концепцията за комплексно административно обслужване.
• Нормативна уредба за приложение.
• Базисен модел и канали за достъп до административни услуги.
• Инфраструктура за комплексно административно обслужване.
• Моделиране на работни процеси в административното обслужване.
• Етапи на въвеждане на концепцията.
• Споделени практики от приложението на концепцията.
 
Участниците се умоляват да изпратят на обучаващия мениджър практики от внедряване на концепцията, за да се разгледат по време на обучението:

Такса за обучение: 240 лв.