ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В БЪЛГАРИЯ (за неюристи)

Сигнатура: 
(ЕРФ-2)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,които желаят да формират знания и разбиране за правото на ЕС и неговото прилагане в България.

Цели на обучението:
• да анализира същността и уникалността на правната система на ЕС; да формира знания и разбиране за важността на правото на ЕС в работата на държавната администрация;
• да представи системата на източниците на правото на ЕС като се анализират основните нормативни актове на ЕС и тяхното значение в работата на държавната администрация;
• да представи принципите на прилагане на правото на ЕС в държавите членки и България, както и произтичащите от тях задължения за националните органи (администрация, съдебна власт, законодателна власт);
• да допринесе за разбирането на взаимодействието и връзката между европейското ибългарското законодателство с оглед на развитието на аналитичните умения на публичната администрация в прилагането на нормативните актове на ЕС в България;
• да развие практическите умения на участниците за оперативна работа с нормативните актове на ЕС.
Учебно съдържание:
• Същност и особености на правната система на ЕС.
• Източници на правото на ЕС:
- първични източници;
- източници на производното право на ЕС – как оперативно да работим с европейските актове;
- ролята на съдебната практика като правен източник в правната система на ЕС.
• Нормотворчески процес в ЕС: основни процедури.
• Основни принципи на прилагане на правото на ЕС в България /държавите членки/ –непосредствена приложимост, примат (върховенство) и директен ефект.
• Практика на взаимодействие и връзка между европейското и българското законодателствов работата на българската администрация.
• Задължения на националните органи по прилагане правото на ЕС. Последици от
неправилното прилагане на правото на ЕС. Отговорност на държавите членки за вреди от нарушаване правото на ЕС.
• Обща дискусия за административния и правен капацитет по приемане и прилагане направото на ЕС в България.

Такса за обучение: 
160 лв.