ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАИНФОРМАЦИЯ

Сигнатура: 
(ОПА-5)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции в администрацията, коитопредоставят или контролират достъпа до обществена информация, осигуряват защитата наинформацията и преноса на данни в администрацията.

Цели на обучението:
• да очертае нормативната основа на правото на информация и границите на неговотоупражняване;
• да формира и да развие умения за работа по предоставянето на достъп до обществената информация;
• да представи насоките за защита на определени категории данни и за ограничаване на достъпа до защитена информация.
Учебно съдържание:
• Нормативната база и съдебна практика в областта на правото на информация и защитата наинформацията.
• Достъп до обществената информация – задължени субекти по ЗДОИ.
• Право на информация и средства за масова информация.
• Процедура по предоставяне на достъпа до обществена информация и съдебна практика.
• Достъп до информация и административно обслужване на физическите и юридическителица.
• Процедура по защита на личните данни, допускане на преноса и обработка на личнитеданни.
• Практика по прилагане на ЗЗКИ.
• Други видове защитена информация.

Такса за обучение: 
120 лв.