ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Сигнатура: 
(ОПА-3)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и служители от администрацията на изпълнителната власт, прилагащи Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; вътрешни одитори от публичната сфера; контролни органи по специални закони (Закон за МВР, Закон за митниците, Закон за устройство на територията и др.)

Цели на обучението:
• да представи правните норми и разпоредби в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
• да развие практически умения по установяването на конфликт на интереси и да представи добри и лоши практики.
Учебно съдържание:
• Правна рамка на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ).
• Декларации по ЗПРКИ. Регистър. Организация за прилагане на ЗПРКИ в администрацията.
• Проверки за установяване на конфликт на интереси. Добри практики.
• Административно-наказателна дейност по глава девета от ЗПРКИ.
• Международно сътрудничество в борбата с подкупване на чуждестранни длъжностни лица.

Такса за обучение: 
160 лв.