Сигнатура: (ПП–9)
Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции в администрацията, които имат отговорности по защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

Цели на обучението:
• да изгради систематизирани знания относно защитата на класифицираната информация в Република България и НАТО;
• да формира и да развие умения за работа с класифицирана информация;
• да разгледа приложни въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация.
Учебно съдържание:
• Нормативната база в областта на класифицираната информация.
• Достъп до обществената информация.
• Процедура по предоставяне на достъпа до обществена информация и съдебна практика.
• Достъп до информация и административно обслужване на физическите и юридическите лица.
• Процедура по защита на личните данни, допускане на преноса и обработка на личните данни.
• Практика по прилагане на ЗЗКИ.
• Други видове защитена информация.

Такса за обучение: 120 лв.