Сигнатура: (ПП–8)
Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Предназначен за:ръководители и служители от администрацията, пряко ангажирани с обработването на лични данни.

Цели на обучението:
• да запознае с българското законодателство в областта на защитата на личните данни и практиката на съда и компетентните органи в тази област;
• да създаде практически умения за анализ на ситуации, свързани с обработване на личните данни от страна на администрацията;
• да развие практически умения за спазване на законодателния режим.
Учебно съдържание:
• Правна уредба на защитата на личните данни.
• Компетентни органи за провеждане на политиката.
• Условия за законосъобразно обработване на лични данни.
• Оценка на въздействието. Минимално ниво на техническите и организационни мерки и допустимият вид защита на личните данни.
• Права на физическите лица. Обработване на лични данни в контекста на трудовите и служебни правоотношения.
• Злоупотреба с лични данни - хипотези и практически съвети.

Такса за обучение: 120 лв.