РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКОТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 2014 – 2020 г.

Сигнатура: 
(ЕРФ–14)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти от общинските администрации в областите: Видин,Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Благоевград, Смолян,Кърджали, Кюстендил, Хасково, Бургас, Варна, Ямбол, Стара Загора,Търговище, Шумен, Перник,София, София-град, които са ангажирани в разработването и управлението на проекти попрограмите за трансгранично сътрудничество.

Цели на обучението:
• да се изградят знания и умения за управление на средствата по програмите затрансгранично сътрудничество;
• да се представи информация за програми за трансгранично сътрудничество, подкрепяни отЕвропейския съюз;
• да се запознаят участниците със специфичните изисквания, процедури и приоритетниобласти на финансиране.
Учебно съдържание:
• Представяне на програмите за трансгранично сътрудничество.
• Програма за Югоизточна Европа.
• Програма и нови проекти за сътрудничеството между България и Румъния.
• Съвместна ОП „Черно море”.
• EPSON.
• INTEGRA IVC.
• Разглеждане на специфичните изисквания, процедури и приоритетни области нафинансиране.
• Представяне на добри практики от проекти за трансгранично сътрудничество.

Такса за обучение: 
120 лв.