РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

Сигнатура: (ЕРФ – 12)
Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които са ангажирани с подготовката на проекти, тяхното одобрение и контрол на изпълнение поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).

Цел на обучението:
• да се изградят знания и умения за разработване и ефективно управление на проекти поОПРЧР.
Учебно съдържание:
• Приоритети и оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
• Основни етапи в разработването и управлението на проекти по ОПРЧР.
• Отчетност на проекта.
• Вътрешен и външен мониторинг на проекта.
• Роля и отговорности на ръководителя и членовете за управление и изпълнение на проекта.
• Разглеждане на основните документи за кандидатстване по ОПРЧР.

Такса за обучение: 160 лв.