Сигнатура: (ПП–1)
Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа.

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции от централната и териториалната администрации.

Цели на обучението:
• да разясни процеса по разработване и прилагане на политики;
• да формира умения за прилагане техниките на планиране, координация, консултиране, мониторинг и оценка на политики;
• да формира умения за обвързване на изпълнението на публичните политики с
многогодишното бюджетно програмиране.
Учебно съдържание:
• Цели на публичните политики и методи за диагностика.
• Проблемно-целеви анализ.
• Потребители и участници в процеса на разработване и прилагане на публичните политики.
• Анализ на заинтересованите страни и тяхното влияние върху политиките. Метод на тройно възлагане на задача (ТТ – Triple task method).
• Процес на разработване и координация на политики.
• Разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие.
• Координационни механизми и техники.
• Връзка между цикъл на политиката и оценка на въздействието.
• Прилагане на метод за многогодишно бюджетно програмиране, обвързано с изпълнението на публични политики.
• Системи за мониторинг и оценка на политики.

Такса за обучение: 240 лв.