Сигнатура: (ПП–10)
Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: Ръководни и експертни кадри на централно, областно и общинско ниво.

Цели на обучението:
• запознаване на участниците с миграционните процеси и отражението им върху етнодемографската характеристика на държавата;
• придобиване на познания за правната и институционална рамка за статута на бежанците;
• придобиване на познания по правната рамка за пребиваване на чужденците в Република България;
• придобиване на познания относно мерките за интеграция в българското общество на чужденците, получили закрила.
Учебно съдържание:
• Миграционните процеси и отражението им върху етнодемографската характеристика на държавата. Кратък преглед на традиционните етнически малцинства и религиозни общности в България и възможно отражение на миграционните процеси върху тях.
• Вътрешна миграция и външна миграция.
• Правна и институционална рамка по статута на бежанците.
• Пребиваване на чужденците в Република България, правна рамка.
• Специфични особености в работата с чужденци от различни държави и етноси, търсещи или получили закрила. Страни на произход на чужденците, търсещи или получили закрила.
• Права и задължения на чужденците, получили закрила.
• Мерки за интеграция в българското общество на чужденците, получили закрила.
• Предоставяне на българско гражданство.
• Дискусия и решаване на практически казуси.

Такса за обучение: 160 лв.