СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ГОДИНА

Сигнатура: 
(ЕБ–7)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за: финансови мениджъри, главни счетоводители и експерти във финансово-счетоводните отдели на институциите.

Цели на обучението:
• да се направи приложен анализ на стъпките за счетоводно приключване на годината;
• да се разяснят операциите по спазването на счетоводната дисциплина;
• да се разкрият превантивни мерки за законосъобразното и целесъобразното управление и разходване на бюджетните средства.
Учебно съдържание:
• Особености при изготвянето на отчета за касовото изпълнение на бюджета на разпоредителите с бюджетни кредити.
• Нормативна уредба и специфика на счетоводната отчетност в публичния сектор.
• Нормативните изисквания при отчитането на касовото изпълнение на бюджетите по елементи на Единната бюджетна класификация.
• Изготвянето и представянето на годишния баланс на бюджетните предприятия .
• Прилагането на международните счетоводни стандарти при съставянето на годишния баланс на бюджетните предприятия.

Такса за обучение: 
120 лв.