СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

Сигнатура: 
(ЕП-8)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за: експерти–връзки с обществеността от централната и териториалнатаадминистрации.

Цел на обучението:
• да се изградят знания и практически умения на служители, отговорни за работа съссоциалните мрежи.
Учебно съдържание:
• Социални мрежи – същност и особености.
• Политики за комуникация чрез социалните мрежи.
• Добри практики.

Такса за обучение: 
80 лв.