СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ЗА СЪДА В СТРАСБУРГ И СЪДА В ЛЮКСЕМБУРГ

Сигнатура: 
(ЕРФ-5)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,които имат отношение към работата на европейските съдилища и тяхната роля в тълкуването иприлагането на правото на ЕС и Европейската конвенция за защита правата на човека и основнитесвободи в България.

Цели на обучението:
• да повиши познанията на държавните служители за ролята и същността на Европейския съдпо правата на човека към Съвета на Европа с оглед на неговото значение за прилагане наЕвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в България /катодържава членка/;
• да разкрие ролята и същността на съдебната система на Европейския съюз и значението наСъда на ЕС в процеса на тълкуване и прилагане на правото на ЕС и в изпълнението надоговорните задължения от България /като страна членка/;
• да направи сравнителен анализ на основните правомощия и функции на посоченитеевропейски съдилища с оглед на формиране в участниците на ясно разбиране кои правнислучаи към кой съд се отнасят и кои са компетентните органи.
Учебно съдържание:
• Същност и мисия на Съвета на Европа и на Европейския съд по правата на човека вприлагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
• Характеристика на съдебната система на Европейския съюз и ролята на Съда на ЕС затълкуване и прилагане на Общностното право.
• Компетентност, юрисдикция и функции на Съда в Страсбург и Съда в Люксембург –сравнителен анализ.
• Процедурни въпроси.
• Ролята и отговорността на Министерство на правосъдието във връзка с контрола на Съда вСтрасбург за прилагане на Европейската конвенция за защита правата на човека и основнитесвободи.
• Практики на Съда в Страсбург относно осъждането на българската държава за нарушенияна Европейската конвенция.

Такса за обучение: 
160 лв.