СТИЛИСТИКА В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И НАРЕДБИ

Сигнатура: 
(ЗА-3)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции в централната и териториалнатаадминистрации, пряко ангажирани с изготвяне на проекти на актове и общоадминистративнидокументи.

Цели на обучението:
• да очертае изискванията към езика и стила на различните видове документи, изготвени отадминистрацията;
• да съдейства за усвояване на писмен и устен изказ, осигуряващ ефективно общуване врамките на администрацията и в отношенията й с граждани и юридически лица;
• да подпомогне формирането на унифициран стил на общуване в администрацията.
Учебно съдържание:
• Преглед на нормативната база и административната практика.
• Аналитична административна стилистика.
• Административна стилистика при изготвяне на нормативните актове.
• Видове общоадминистративни документи.
• Институционална идентичност при изготвянето на общоадминистративните документи/ Инструкция №1 от 2009 г/
• Електронната комуникация между администрациите относно изискванията заинституционална идентичност на администрациите.
• Добри практики.

Такса за обучение: 
120 лв.