СТРАТЕГИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

Сигнатура: 
(УМ-4)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

Целева група:   Ръководители от централната и териториалната администрация
 
Описание:   В курса се разглеждат различни управленски стилове, проявени в конкретни ситуации, характеристиките на лидерската роля на различни нива в администрацията и в специфични сфери на дейност. Основните акценти в обучението са свързани с ролята на лидера за:
• Определяне на посоката и целите за развитие на организацията
• Водене на промяната и постигане на желаните цели и резултати
• Изграждане на желаната организационна култура чрез споделени принципи и ценности
• Утвърждаване на управление чрез овластяване и делегиране
• Осигуряване на подкрепа чрез привличане на клиенти и партньори
• Насърчаване на служителите да участват активно в промените и да действат като лидери.
Курсът включва и дискусии по въпроси за отговорността на лидера за развитието и обществения имидж на организацията, за изграждането на климат на доверие, за насърчаване на екипната работа и повишаване на удовлетвореността на служителите. Обучението допринася за развитие на всички общи компетентности, изисквани от висшите държавни служители.
 
Очаквани резултати:   След обучението участниците ще:
• Придобият умения за управление на промяната;
• Познават ролята и отговорностите на лидера за постигане на целите на организацията;
• Знаят как да управляват промяната чрез включване на служителите, насърчаване на екипна работа и поддържане на висока мотивация;
• Познават и прилагат различни управленски стилове според конкретната ситуация;
• Знаят как да ангажират заинтересованите страни за постигане на по-високи резултати и обществено признание.
 
Период на провеждане:   октомври - ноември

Такса за обучение: 
120 лв.