УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС

Сигнатура: 
(Б-5)
Продължителност: 
2 дни, 14 учебни часа

Целева група:   Ръководители и служители на експертни длъжности.
 
 Описание:   Курсът цели да задълбочи и систематизира знанията на държавните служители по отношение на процеса на вземане на решения в ЕС и участието на България в него, както и да допринесе за по-добро разбиране на институционалната система на ЕС в контекста на подготовката на българската администрация за Българското председателство на Съвета на ЕС.
В курса са включени следните основни теми:
• Европейска институционална система след Договора от Лисабон: структура, функциониране, компетенции, процедурни правила и взаимодействие между институциите на ЕС. Съветът на ЕС: структура, функции, правомощия, задачи на ротационното председателство
• Процес на вземане на решения в ЕС
• Българският национален координационен механизъм по въпросите на ЕС и промените в него във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС
• Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС
• Информационни системи по въпросите на ЕС, работещи в България.
 
Очаквани резултати:   • познават в цялост европейската институционална рамка и процеса на вземане на решения в ЕС;
• имат актуални познания за българския координационен механизъм по въпросите на ЕС и участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС;
• разбират особеностите на взаимодействието и координацията между институциите на ЕС и българската държавна администрация;
• имат умения за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и за пряко участие в българския координационен механизъм по въпросите на ЕС, включително чрез подпомагащите го информационни системи.
 
Период на провеждане:   април - юни
 

Такса за обучение: 
140 лв.