Сигнатура: (ЕРФ – 8)
Продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации, които участват в управлението и изпълнението на проекти.

Цели на обучението:
• да се изградят знания и умения за ефективно управление на проекти по ОП;
• да се разработят практически умения за управление на одобрени проектни предложениякато част от проектния цикъл;
• да се придобият необходимите знания за отчетност, мониторинг и контрол наизпълнението на одобрени проектни предложения.
Учебно съдържание:
• Основни етапи в управлението на проекти. Роля и отговорности на ръководителя и членовете за управление и изпълнение на проекта.
• Изготвяне на междинни и окончателен отчет за изпълнението на проект.
• Практика – разработване на методика за управление и изпълнение на проекти по групи.

Такса за обучение: 200 лв.