УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Сигнатура: 
(УА-3)
Продължителност: 
3 дни, 24 учебни часа

 

Предназначен за:ръководители от централната и териториалната администрации

Цели на обучението:
• да придобият знания относно системата за управление на човешките ресурси;
• да придобият умения за набиране и подбор на най-подходящите кандидати за работа в държавната администрация;
• да се разясни връзката между организационно и индивидуално планиране и овладеят техники за разработване на индивидуални цели и задачи;
• да се запознаят с новата нормативна уредба за оценката на изпълнение на длъжността и новия модел на заплащането в администрацията;
• да се представи новият Класификатор на длъжностите в администрацията.
Учебно съдържание:
• Управлението на човешките ресурси като елемент от стратегията на организацията.
• Планиране на потребности от служители по численост и компетенции и обвързване със стратегически проекти на звеното и организацията.
• Декомпозиране на стратегическите цели в оперативни планове и задачи.
• Подходи за управление на изпълнението, в т.ч. за управление чрез цели.
• Новите моменти в оценката на изпълнението. Как да измерим и оценим професионалната компетентност на служителите?
• Обучение и кариерно развитие на служителите.
• Мобилност и ротация на държавните служители и подходи за задържане на добрите служители.

Такса за обучение: 
240 лв.