УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Сигнатура: 
(УА-7)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации

Цели на обучението:
• да се създадат знания и умения за планиране и управление на промяната и
организационно развитие;
• да се разкрият условията за ефективно осъществяване на промяната;
• да се развият знания за стабилизиране на промените и повишаване способността на администрацията да развива иновации и предложения за промени.
Учебно съдържание:
• Подходи и техники за управление на промяната.
• Анализ на заинтересованите страни. Управление на съпротивата. Практически стъпки и препоръки за преодоляване на съпротивата.
• Организационно развитие и изграждане на учеща се организация. Диагностициране на потребностите от промяна и развитие. Анализ на областите за осъществяване на промяна.
• Равнища на въвеждане и осъществяване на промените (работни процеси, технология, структура, управленски подходи, култура).
• Планиране на насоките за организационно развитие и залагане на иновации в дейността.
• Споделено лидерство и управление на промяната и развитието.

Такса за обучение: 
160 лв.