ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Сигнатура: 
(ДУО-6)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за: секретари, експерти от финансово-счетоводни дирекции , финансови

контрольори и вътрешни одитори в общинската администрация.
Цели на обучението:
• да се направи преглед на системите за финансово управление и контрол;
• да се анализира тяхното ефективно прилагане;
• да се разкрият нередности и слабости и предприемането на мерки за тяхното
преодоляване.
Учебно съдържание:
• Нормативна база на системите за финансово управление и контрол.
• Видове контрол. Моделът COSO.
• Интегрирана рамка на предварителния контрол.
• Основни стъпки по разработване и внедряване на СФУК.
• Моделиране на административните процеси.Съвременни средства за моделиране.
• Отговорности на ръководителите на публични организации по отношение на СФУК.
• Примерно съдържание на Наръчник на СФУК.
• Доклади и въпросници за състоянието на СФУК .
• Най-често допускани грешки при функционирането на СФУК.

Такса за обучение: 
120 лв.