ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Сигнатура: 
(ЕБ–8)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната администрация, разработващи предложения за ПЧП проекти.

Цели на обучението:
• да разгледа правната рамка на ПЧП и тяхното развитие като добри практики;
• да представи възможни сфери за приложение на ПЧП;
• да анализира фазите и стъпките, които водят до успешни ПЧП;
• да подчертае важната роля на договарянето за успешни ПЧП.
Учебно съдържание:
• Правна рамка на ПЧП в България.
• Избор на обект и подготовка на предварителните анализи.
• Концесии: добри и лоши практики; минерални извори и автомагистрала «Тракия».
• ПЧП в реализирането на някои нови публични инфраструктурни проекти.
• Финансови източници, договаряне и разпределение на рисковете.

Такса за обучение: 
160 лв.