ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА И КАРИЕРА В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС

Сигнатура: 
(ЕРФ-4)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и служители на всички нива в централната и териториалнатаадминистрации, както и за всички заинтересовани лица, които искат да получат практическа информация за пътя на кандидатстване за работа в институциите на ЕС и за успешна подготовка за европейските конкурсни процедури.

Цели на обучението:
• да предостави на участниците систематизирана информация и знания относно структурата на европейската публична администрация, основните групи/позиции на европейските служители и ключовите умения, които те трябва да имат, за да работят в ЕС;
• да даде практическа информация за пътя и за възможностите за кандидатстване за работа в европейските институции и за начина на успешна подготовка за конкурсните процедури;
• да формира практически знания относно методологията, видовете процедури и изпити на отворените конкурси за работа в европейските институции, организирани от ЕПСО/Европейската служба за подбор на персонала/;
• да формира знания и умения за успешна подготовка и представяне на конкурсните процедури, отворени за български граждани.
Учебно съдържание:
• Възможности за работа и кариерно развитие в институциите и службите на ЕС.
• Пътят за българските кандидати да влязат в системата на европейската публичнаадминистрация.
• Законодателство, регламентиращо статута на служителите на ЕС. Структура, основни групи/позиции и ключови компетентности на служителите в европейската публична администрация.
• Основни източници за информация и обяви за конкурси за работа в ЕС.
• Видове конкурси, организирани от ЕПСО /Европейската служба за подбор на персонала/.
Същност и характеристика на европейските конкурсни процедури за работа в ЕС. Общи испециални изисквания към кандидатите. Начин на кандидатстване. Преценка относно подходящите конкурси за съответните участници.
• Основни фази и видове изпити в конкурсите на ЕПСО за работа в ЕС. Практически указания и тактика за успешно представяне на изпитните тестове.
• Необходими знания и умения за конкурсните изпити. Методиката на успешна подготовка заразличните видове конкурсни изпити.
Обучението включва симулация на провежданите изпитни тестове.

Такса за обучение: 
120 лв.