ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи в системата за управление на средствата по ЕСИФ )

                                                     ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

                                                    (за неюристи в системата за управление на средствата по ЕСИФ)

 

                                                                                            П Р О Г Р А М А

                                                                                   (електронно обучение)

 

Ден 1           Административен процес – понятие и основни принципи.  Страни в административният процес.  Участие на прокуратурата в административния процес. Същност и форми на прокурорския надзор. Форми и методи на административна дейност – обвързана компетентност и дискреционна власт. Характерни белези на административните правоотношения. 

 

Ден 2          Понятие за административен акт и видове административни актове.   Производство по издаване на: индивидуални, общи и нормативни административни актове. Мълчалив отказ и мълчаливо съгласие. Условия за редовно действие на административните актове – законосъобразност и правилност на административният акт. Действие, влизане в сила и изпълнение на административният акт.  Недействителност на административните актове. Понятие за административен договор.

 

 

Ден 3          Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред. Възобновяване на производства  по издаване на административни актове.

 

Ден 4          Оспорване на видовете административни актове по съдебен ред (първа съдебна инстанция и касационна инстанция).Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт.

 

Ден 5          Производство по изпълнение на административните актове и съдебните решения.

 

Ден 6          Производства по предложения и сигнали. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

 

Ден 7          Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по ЗАНН.

 

                                                                                             П Р О Г Р А М А

                                                                                   (присъствено обучение)

 

                                               9:30 – 11:00        Обсъждане и обобщаване на Тема 1 и Тема 2.

                                              Решаване на казуси.

                            

                                               11:00 –  11:15    Кафе пауза

 

11:15 – 12:45     Обсъждане и обобщаване на Тема 3 и Тема 4.

                                Решаване на казуси.    

 

                                               12:45 – 13:45     Обедна почивка

 

13:45 – 15:15     Обсъждане и обобщаване на Тема 5 и Тема 6.

                               Решаване на казуси.    

 

                                               15:15 – 15:30     Кафе пауза

 

15:30 – 17:00     Обсъждане и обобщаване на Тема 7. Решаване на казуси.

                               Раздаване на сертификати