Програми на обученията по проект "Работим за хората"

На тази страница може да намерите програмите на обученията по проект "Работим за хората" – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

УМ-6 Управление на риска в организациите от публичния сектор

 

УМ-7 Лична ефективност. Емоционална интелигентност

 

УМ-8 Комуникационни умения – актуализиран

 

УМ-9 Обучение на наставници в държавната администрация

 

УМ-10 Планиране на потребностите от човешки ресурси

 

УМ-11 Подобряване на методите за подбор

 

УМ-12 Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи

 

УМ-13 Управление на взаимоотношенията с клиентите

 

УМ-14 Дигитална трансформация 

 

УМ-16 Лаборатории за иновации

 

П-3 Анализ на политики

 

П-4 Оценка на въздействието

 

П-5 Разработване и прилагане на публични политики

 

П-6 Мониторинг и оценка на публични политики

 

П-7 Умения на администрацията за извършване на съвместен мониторинг и оценка с НПО

 

П-8 Обществени консултации и работа със заинтересованите страни

 

П-9 Отворени данни в управлението

 

П-10 Етика и противодействие на корупционния риск

 

П-11 Превенция на корупцията в държавната администрация

 

П-12 Противодействие на корупцията в държавната администрация

 

П-13 Вътрешен контрол

 

П-14 Законодателство и методология по финансово управление и контрол

 

П-15 Одит на изпълнението в дейността на администрацията

 

Н-7 Административна стилистика

 

Н-8 Организация на документооборота в държавната администрация

 

Н-9 Прилагане на комплексно административно обслужване

 

Н-10 Система за служебно издаване на удостоверителни документи

 

Н-11 Прилагане на Закона за обществените поръчки

 

Н-12 Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи)

 

Н-13 Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи)

 

Н-14 Прилагане на новия Закон за концесиите Н-15 Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

 

Е-11 Оперативна съвместимост и информационна сигурност

 

М-4 Специфични умения при работа с граждани от трети страни

 

М-5 Дигитална трансформация в услуга на местните власти

 

М-6 Издаване, контрол и управление на индивидуални административни актове по устройство на територията

 

ЕМ-1 Управление на риска в дейността на администрацията

 

ЕМ-2 Специфики на европейкското и национално възлагане на обществени поръчки

 

ЕМ-3 Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни материални активи от бюджетните организации

 

ЕМ-4 Задбалансово отчитане на бюджетните показатели"поети ангажименти" и "нови задължения" за разходи

 

ЕМ-5 Взаимодействие на администрацията с органите на съдебната власт

 

ЕМ-6 Анализ на потребностите от обучение

 

ЕМ-7 Интервюто като метод за оценяване

 

ЕМ-8 Практически съвети за провеждане на срещи за оценка на изпълнениетo

 

ЕМ-9 Алтернативни методи за решаване на спорове в административната дейност

 

ЕМ-10 Звук и видео в Power point 2010