СДК Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2019

 

Процедура за кандидатстване в Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2019

 

нов краен срок за записване: 28.02.2019

 

 

ИПА открива процедура за подбор на кандидати в програма за следдипломна квалификация Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове.

 

Срокът за кандидатстване в периода от 1 до 22 февруари 2019 г.

 

Обучителната програма комбинира научното знание с аналитичните умения на практиците отдържавната администрация, за да Ви представи продукт, който съчетава теорията и практиката вдобре свързана система.

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • владеене на английски език - ниво B1;
 • добри компютърни умения - работа в електронна обучителна среда;
 • професионален интерес/опит в областта на ЕСИФ.

 

Необходими документи

 • Заявление по образец.
 • Автобиография на български език с включена подробна информация за професионалния опит на кандидата, степен на владеене на чужди езици, допълнителни квалификации, обучения и странични занимания.
 • Мотивационно писмо за участие в Академията (на български език)  - максимален обем - 1 стр., формат А4, шрифт 12, с отговор на следните въпроси: Какъв е интересът Ви към програмата? Моля опишете Вашият релевантен опит и как се отнася към програмата? Какви според Вас са предпоставите за по-ефективно управление на средствата от ЕСИФ? Как възнамерявате да приложите наученото в бъдещето?
 • Копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

 

Начин на кандидатстване

Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща по електронен път до ИПА на имейл: с попълнено поле Subject: ESIF Academy в периода от 1 до 22 февруари 2019 г.

 

Подборът на кандидати се извършва от експертна комисия на Софийския университет и Института по публична администрация в периода 25 февруари - 1 март 2019 г.

 

Одобрените кандидати ще бъдат известени по имейли и ще бъдат поканени за сключване на договори за СДК в ректората на Софийски университет в периода 5 - 13 март 2019 г. Участниците следва дапредставят всички документи за кандидатстване на хартиен носител, както и документ за платена такса за обучение в СУ.

 

Важни дати

Период за кандидатстване и подаване на документи по електронен път –  от 1 до 22 февруари 2019 г. към ИПА.

 

Подборът на кандидати:от 25 февруари до 1 март 2019 г..

 

Класиране и покана за заплащане на такси в СУ -  от 5 до 13 март 2019 г. – в сградата на ректората на СУ.

 

Начало на Академията ЕСИФ – втората половина на март 2019 г.

 

 

 

Допълнителна информация:

 • Някои от лекциите ще се провеждат на английски език с лектори от чужбина. Учебните материали са на български език, а за част от модулите на английски език.
 • При подбора на кандидати ще се спазват принципите на равнопоставеност между половете, представителност и многообразие на институциите от държавната администрация.
 • При преминаване на успешна процедура за подбор кандидатите следва да заплатят такса за участие в програмата и да представят документ за платената такса в Ректората на СУ.
 • Завършилите Академията получават удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от Софийския университет. За да бъде издадено удостоверение е необходимо присъствие на минимум 50 % от занятията в учебна среда (присъствените обучения).
 • Програмата се състои от 8 задължителни и 2 избираеми модула (избират се само два).
  Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа.
 • Таксата за обучение е 750 лева и се плаща след одобрение на кандидатите по един от следните начини:

 

 

С банков превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

В брой в касата на Ректората

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
Факултет
Форма на обучение (задочно)
Степен на обучение (специализант)
*При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

 

   

 

Повече информация за програмите за следдипломна квалификация на ИПА може да намерите тук