СДК Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове

 

Процедура за кандидатстване в Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове

 

ИПА открива процедура за подбор на кандидати в програма за следдипломна квалификация Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове. Срокът зa кандидатстване е в периода от 1 до 23 февруари 2018 г.

 

С цел създаване на устойчива система за подобряване на професионалната квалификация на заетите с управление на ЕСИФ в България Институтът по публична администрация, съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, предлага следдипломна квалификация в рамките на Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

 

Академията за ЕСИФ е разработена в изпълнение на ангажиментите на Република България, поети в Споразумението за партньорство с Европейската комисия до 2020 г. и представлява система от обучения за изграждане на систематизирано хоризонтално познание за процесите на управление на ЕСИФ. С Академията се цели развитие на административен капацитет за програмиране, управление и изпълнение на програмите и на проектите в областта на ЕСИФ. Обучението е с подчертана практическа насоченост като лекторският екип се състои от опитни държавни служители, университетски преподаватели и изследователи в областта на ЕСИФ. Завършилите Академията получават сертификат за следдипломна квалификация.

 

Академията се реализира от ИПА съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в партньорство с инициативата Jaspers на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Включен е обучителен курс по обществени поръчки, разработен съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Обучителните материали за първите девет модула са разработени с помощта на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

       Целева група

Академията е предназначена за служители от Управляващи органи на програмите, служители с отговорности за контрола и координацията при управлението на средствата от ЕСИФ, както и служители от администрации-бенефициенти. 

 

       Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

 • владеене на английски език - ниво B1;

 • добри компютърни умения - работа в електронна обучителна среда;

 • професионален интерес/опит в областта на ЕСИФ;

 

Необходими документи:

 • Заявление по образец от интернет страницата на ИПА.

 • Автобиография на български език с включена подробна информация за професионалния опит на кандидата, степен на владеене на чужди езици, допълнителни квалификации, обучения и странични занимания.

 • Мотивационно писмо за участие в Академията (на български език) - максимален обем - 1 стр. формат А4, шрифт 12, с отговор на следните въпроси: Какъв е интересът Ви към програмата? Моля опишете Вашият релевантен опит и как се отнася към програмата? Какви според Вас са предпоставките за по-ефективно управление на средствата от ЕСИФ? Как възнамерявате да приложите наученото в бъдещето?

 • Копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

 

Начин на кандидатстване:

Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща по електронен път до ИПА на имейл:  , с попълнено поле Subject: ESIF Academy в периода от 1 до 23 февруари 2018 г.

 

Подборът на кандидати се извършва от експертна комисия на Софийски университет и Института по публична администрация в периода 26 февруари - 2 март 2018 г.

 

Одобрените кандидати ще бъдат известени по мейл и ще бъдат поканени за сключване на договори за СДК в ректората на Софийски университет в периода 6-13 март 2018 г. Кандидатите следва да представят всички документи за кандидатстване на хартиен носител, както и документ за платена такса за обучение в СУ.

 

Важни дати:

Период за кандидатстване и подаване на документи: от 1 до 23 февруари 2018 г. по имейл към ИПА

Подборът на кандидати:от 26 февруари до 2 март 2018 г.

Класиране и покана за заплащане на такси в СУ:от 6 до 13 март 2018 г. – в сградата на ректората на СУ

Начало на Академията ЕСИФ: 16 март 2018 г.

 

Допълнителна информация:

 • Някои от лекциите ще се провеждат на английски език с лектори от чужбина. Учебните материали са на български език, а за част от модулите на английски език.

 • При подбора на кандидати ще се спазват принципите на равнопоставеност между половете, представителност и многообразие на институциите от държавната администрация.

 • При преминаване на успешна процедура за подбор кандидатите следва да заплатят такса за участие в програмата и да представят документ за платената такса в Ректората на СУ.

 • Таксата за обучение е 750 лева и се плаща след одобрение на кандидатите по един от следните начини:

 

С банков превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

В брой в касата на Ректората

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
Факултет
Форма на обучение (задочно)
Степен на обучение (специализант)
*При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

 

Програма за обучение - пълен текст

 

Формуляр за кандидатстване