СДК Оценка на въздействието

 МОДУЛНА ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Оценката на въздействието има огромно значение за успешното разработване на политики и за нормотворческия процес. Много държави-членки на ЕС прилагат предварителна оценка на ефектите от различни инициативи на държавата, за да създадат необходимите предпоставки за информиран избор на решение. Това подобрява процеса на публично управление и повишава ефективността на публичните власти. В България процесът на оценка на въздействието намери своята задължителна форма с влизането в сила на изменения на Закона за нормативните актове от 2016 г.

 

Настоящата модулна програма има за цел да развие капацитета на държавните служители и професионалисти от частния и неправителствения сектор, които работят в областта на разработването на политики и нормативни актове. Чрез нея те ще получат знания и умения за качествен и количествен анализ на резултатите и ефектите от дейностите и инициативите на държавните институции.

 

Програмата е с подчертана практическа насоченост и е разработена в съответствие с потребностите от обучение на целевата група в областта на оценката на въздействието на политиките и на законодателството. Лекторите в модулната програма са доказани експерти и университетски преподаватели с теоретичен и практически опит в оценката на въздействието.

 

Обучението по модулната програма „Оценка на въздействието“ се предоставя съвместно от Института по публична администрация и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

  • ЗАЩО НАПРАВИХМЕ ТАЗИ ПРОГРАМА?

Програма за следдипломна квалификация по оценка на въздействието предлага разширено професионално обучение в теоретичните и практическите аспекти на оценката и анализа на политики в контекста на промените в българското законодателство, свързани с налагането на ОВ като инструмент за по-добро публично управление.

 

  • ИНТЕР ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОГРАМА

Разработването на политики надхвърля нормотворчеството и комбинира множество сложни процеси като икономически анализи, оценка на рисковете, бъдещите и последващи въздействия, спазването на правата на човека и др. Съвременните проблеми на политиката налагат интердисциплинарен подход, който представя различни академични концепции, теории и методи за изследване от дисциплини като политически науки, право, икономика и публична администрация.

Програмата съчетава опита на Института по публична администрация и Софийския университет чрез Юридическия факултет и катедра Публична администрация както и на  експерти в областта на правните, икономически и обществени науки.

 

  • ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Програмата комбинира научното знание с аналитичните умения на практиците от държавната администрация, за да Ви представи продукт, която съчетава и балансира теорията и практиката в добре свързана система от знания и умения. 

 

Продължителност: 4 месеца, петък и събота, като всеки курс е с обща продължителност от 30 учебни часа

Форма на обучение:  смесена форма на обучение - присъствено и електронно - групови и индивидуални задачи

Място на обучение: сградите на Софийския университет 

 

ВАЖНО!

Продължителността на обучението по всеки един курс от модулите е 30 учебни часа. Занятията са разпределени в 4 месеца в рамките на петък и събота за периода март – юни 2019 година. Обучението по различните модули ще се провежда в присъствена и електронна форма на обучение. Успешно завършилите студенти получават документ заследдипломна квалификация, издаден от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при минимум 50% посещаемост. 

 

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Документите за прием на кандидатите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01.2019 г. до 28.02.2019 г.

 

Необходими документи за кандидатстване

·         Копие на диплома за завършено висше образование

·         Молба по образец

·         СV

Документите могат да бъдат подадени и по електронен път на адрес:  .

 

За повече информация:

От СУ: Анелия Георгиева, тел. 02/ 987-10-46, е-mail: 

От ИПА: Габриела Савова, тел. 02/940-37-61, е-mail:

 

Такса за обучение: 750 лв.

По банков път: IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301 ; BIC - BNBGBGSD

В паричен салон на СУ: Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Таксата за обучение може да се плаща разсрочено като при внасяне на документите се заплати половината от посочената сума. Другата половина ще се изплати след посочване на конкретен срок от администрацията на Софийския университет.

 

Плакат СДК Оценка на въздействието 2019