За професионало развитие

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Курсовете за професионално развитие са структурирани тематично в програми.

Всички графици и съобщения, свързани с участието в обучения на ИПА, се изпращат чрез информационната система на Института до лицата за контакт – служители от звената по ЧР, определени от ръководителите на съответните администрации. Тези лица отговарят за поддържането на комуникацията с ИПА и със служителите, които участват в обученията на Института.

Администрациите имат ангажимент

своевременно да информират ИПА

при промяна на лицата за контакт.

 

Подаване на заявки за обучение с такса

Заявките за обучения за професионално развитие, които са с такса и са включени в Годишните планове за обучение, се подават само по електронен път два пъти годишно – за съответните периоди на обучение.

Лицата за контакт от съответните администрации въвеждат в информационната система на ИПА необходимите данни за участниците в отделните курсове. Заявка за участници в един курс се счита за подадена само след като лицата за контакт приложат към заявката в Информационната система на ИПА следните два документа:

- сканирано копие на платежно нареждане за преведените такси за обучение;

- опис на курсовете, за които се плаща.

Заявка за участие в смесено или изцяло електронно обучение се подава по същия начин, както за присъствено обучение за професионално развитие. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в заявката е-мейл адрес, до два дни преди старта на съответното обучение се изпращат потребителско име и линк за генериране на парола за достъп до Портала за е-обучение на ИПА.

ИПА си запазва правото да откаже участие в обучение на служители, които не отговарят на определената целева група, като в такива случаи своевременно изпраща на администрациите информация за това, като се запазва възможност да заменят предложения участник с друг подходящ служител.

 

Срокове за подаване на заявки по периоди на обучения:
 

ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЯ В ИПА

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

Пролетен (15 април – 15 юли)

до 25 март

Есенен (15 септември – 15 декември)

до 25 юли

 

Изготвяне на график за обучения

Въз основа на подадените заявки се изготвя график за обучение за съответните времеви периоди. ИПА своевременно информира лицата за контакт от администрациите, когато графиците за обучение са достъпни в информационната система на института. На лицата за контакт от администрациите се изпраща допълнителна информация само при промени в графика за провеждане на обученията.

Графикът за провеждане на задължителните обучения за служебно развитие и свързаните курсове ще бъде изпращан поетапно до служителите от звената по ЧР. 

 

Възстановяване на такси за обучение

 

Разходи за участие в обученията

Командировъчните разходи на участниците в курсове с такса за обучение са за сметка на съответната администрация.

 

Достъпна среда

В случаите, че обучаеми са служители със затруднение в опорно-двигателните функции, при подаване на заявка за обучение, администрациите следва да информират ИПА за съответните обстоятелства, с цел обученията на тези служители да бъдат проведени в достъпна за тях среда в учебните зали на ИПА в „Банкя“ и в сградата на ул. Будапеща.

 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА

Институтът по публична администрация дава на администрациите възможност целогодишно да заявяват обучения по поръчка. Те се предлагат с цел удовлетворяване на специфични потребности и могат да бъдат:

За обучения по поръчка се изпраща заявка по образец.

Обученията по поръчка могат да са с продължителност до 3 дни. Конкретните условия за тяхното провеждане (програма, място и др.) се уточняват за всяка отделна заявка.

Обучение по поръчка се провежда само при сформирана група от 15 до 25 участници. Индивидуалната такса за участие в обучение по поръчка е 80 лв. на ден.

Е-ОБУЧЕНИЯ 

Наред с присъствените обучения за професионално развитие, ИПА предлага електронни и свързани курсове.

За контакти:

Обща координация на обучението:
Галина Маркова

тел. 02/940-29-57,
e-mail: g.markova at ipa.government.bg

Координация на електронното обучение:
Радостина Димитрова

тел. 02/940-37-61,
e-mail: r.dimitrova at ipa.government.bg

Координация на обучения по поръчка:
Начко Миленов

тел. 02/940-37-61,
e-mail: n.milenov at ipa.government.bg

Адрес на ИПА:

София 1000, ул. Аксаков № 1


Банкова сметка на ИПА: 
IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
​BIC: BNBG BGSD

Образци за изтегляне

Защита на личните данни

Институтът по публична администрация обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни.