За професионало развитие

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Курсовете за професионално развитие са структурирани тематично в програми.

 

Всички графици и съобщения, свързани с участието в обучения на ИПА, се изпращат чрез информационната система на Института до лицата за контакт – служители от звената по ЧР, определени от ръководителите на съответните администрации. Тези лица отговарят за поддържането на комуникацията с ИПА и със служителите, които участват в обученията на Института.

 

Администрациите имат ангажимент своевременно да информират ИПА при промяна на лицата за контакт.

 

Подаване на заявки за обучение

Заявките за обучения за професионално развитие, включени в Годишните планове за обучение, се подават само по електронен път два пъти годишно – за съответните периоди на обучение.

 

Първо, лицата за контакт от съответните администрации въвеждат в информационната система на ИПА необходимите данни за участниците в отделните курсове. След това администрациите извършват дължимото плащане за всяка отделна въведена заявка по курсове за съответния период на обучение. Лицата за контакт в съответните администрации регистрират извършените плащания на дължимите такси за обучение по курсове в информационната система на ИПА. Заявказа участници в един курс се счита за подадена само след като съответната администрация въведе в информационната система на ИПА сканирано копие на платежно нареждане за преведените такси за обучение, придружено с опис на съответните обучения.

 

Опис на въведените заявки за обучение

 

Срокове за подаване на заявки по периоди на обучения:

Периоди на обучения в ИПА

Краен срок за подаване на заявки

Пролетен (15 април – 15 юли)

до 25 март

Есенен (15 септември – 15 декември)

до 25 юли

 

Подробна инструкция за подаване на заявки за обучение за професионално развитие е публикувана на интернет страницата на ИПА на www.ipa.government.bg

 

Изготвяне на график за обучения

Въз основа на подадените заявки ИПА изготвя график за обучение за съответните периоди и чрез информационната система го изпраща на администрациите за информиране на участниците. ИПА си запазва правото да откаже участие в обучение на служители, които не отговарят на определената целева група, като в такива случаи своевременно изпраща на администрациите информация за това с възможност да заменят предложения участник с друг подходящ експерт.

 

 

Възстановяване на такси за обучение

ИПА възстановява на администрациите платени от тях такси за обучение при условие, че е получено

писмено предизвестие за невъзможност за участие на конкретни служители. Предизвестието трябва да е получено в срок не по-малко от 7 работни дни преди началото на обучението. За да бъдат възстановени платени такси, администрациите трябва да изпратят официално писмо, в което се посочва номера на фактурата, с която е платена съответната такса.

 

 

Защита на личните данни

ИПА е регистриран като администратор на лични данни. Въведените лични данни на участниците в обучения се съхраняват в база данни на Института и се използват само за комуникация с участниците и за изготвяне на обобщени справки за обученията.

 

 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА

 

Обученията по поръчка се предлагат с цел удовлетворяване на специфични потребности на администрациите и могат да бъдат:

·       по теми, извън посочените в каталога на ИПА;

·       по теми от каталога на ИПА, но с различна продължителност;

Темите за обучения по поръчка, които са извън посочените в Каталога на ИПА, трябва да свързани с приоритетни въпроси на развитието на администрацията, да отразяват водещи публични политики и актуални нормативни промени.    

За такива обучения се изпраща заявка по приложения образец, който е публикуван и на интернет страницата на ИПА – www.ipa.government.bg.

Таксата за участие в обучение по поръчка е 80 лв. на ден за един участник. Тя се плаща след съгласуване на програмата, мястото и други условия за  провеждане на обучението, но не по-малко от 5 работни преди неговото начало.

 

Заявка за обучение по поръчка

 

Е-ОБУЧЕНИЯ 

 

Наред с присъствените обучения за професионално развитие, ИПА предлага и електронни курсове, някои от които са в смесена форма – присъствена и електронна. Електронните курсове в Каталога са отбелязани с икона @

·       Заявка за участие в електронен курс се подава по същия начин, както за присъствено обучение за професионално развитие. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписан активен имейл на участника.

·       На посочения в заявката имейл, до два дни преди старта на съответното обучение се изпращат парола, потребителско име и „Ръководство за курсиста“,  необходими за вход и работа с портала за е-обучение на ИПА.

·       Удостоверенията за успешно завършен е-курс се изпращат по пощата след края на обучението.

 

 

Адрес на ИПА:

София 1000, ул. Аксаков № 1

Банкова сметка на ИПА: IBAN: BG15BNBG96613100118901

Банка БНБ

BIC: BNBG BGSD

 

За контакти:

 

Обща координация на обучението:

Галина Маркова

Тел: 02/940-29-57

e-mail: 

 

Координация на електронното обучение:

Радостина Димитрова

Тел: 02/940-29-57

e-mail: