Платформата за електронно обучение на Института по публична администрация- нови възможности за обучение и развитие

Платформата за електронно обучение на Института по публична администрация- нови възможности за обучение и развитие

 

Един от най-съществените резултати по проект „Изграждане на капацитета на ИПА за изследвания, обучение и приложениeна иновативни европейски практики в доброто управление“е изграждането на интерактивен портал за електронни обучения. Чрез така разработената и функционираща платформа ИПА създава нови възможности за обучение и развитие на служителите в държавната администрация, съчетавайки успешни традиционни обучителни модели и практики с възможностите на новите технологии.

 

С цел осигуряване на професионален подход и високо качество на електронния учебен процес в ИПА бяха разработени: „Стандарти за качество на електронното обучение“ (предназначени да бъдат ориентир за лектори, мениджъри и администратори при разработването на електронен курс) и „Вътрешни правила“ (уреждащи дейностите по планиране, организиране и провеждане на електронните обучения). Подготвихме нашите лектори за предизвикателството, което им предстои, чрез обучение, което им помогна да придобият онези компетенции които могат да осигурят качество на проектирането и провеждането на онлайн обучение. Освен това, на всеки етап от работата си те бяха активно консултирани от специалисти по провеждане на онлайн обучение, дизайн на онлайн учебни дейности; системни администратори и др.

 

Самата платформа за провеждане на е-обучения е специално изградена съобразно изискванията на ИПА. Тя е мултифункционална, с висока степен на ефективност,  лесна за администриране и модериране. При нейното разработване са проучени и взети под внимание добри практики (функционалности) от други сродни среди за електронно обучение, включително и такива които са свободни за използване и разпространение и са доказали своите безспорни предимства (напр. Moodle).

 

Посредством новата платформа и спазвайки утвърдената концепция за провеждане на  електронно обучение в ИПА, в периода юли-декември 2015г. се проведоха десет пилотни курса по различни тематични направления. Общият брой на преминалите обученията е 157.

 

И десетте курса се реализираха успешно. Преобладаващата оценка за обученията е „висока“ и “много висока“. В анкетните карти на участниците се посочват следните предимства на електронните курсове: самостоятелния, гъвкав темп на учене; пестенето на ресурси; възможността за обогатяване на опита с разнообразие от практически задачи; представянето на информацията по нов, интересен и достъпен начин чрез информационните технологии и интернет.

 

Възможността служителите да учат, без да напускат работното си място и спестените разходи за командировъчни са важни предимства на електронното обучение, особено за по-малки администрации с ограничен финансов ресурс и за по-отдалечени от столицата административни структури. Ето защо фактът, че по-голямата част от участниците в електронните курсове на ИПА са именно от различни териториални подразделения не е никак изненадващ.(62% териториална администрация). Може да се приеме, че спестените средства за командировки са не по-малко от 20 000 лв., което е показателно за високата ефикасност на този вид обучения.

 

В процеса на глобализация и динамично технологично развитие за обучителните институции е важно непрекъснато да повишават своята гъвкавост, да са по-отзивчиви към нуждите и потребностите на клиентите си, да внедряват иновативни технологични решения, за да осигурят своя просперитет и конкурентноспособност. В тази връзка, ИПА планира не просто да увеличи броя на курсовете, които предлага в изцяло електронна форма, а и да въведе нови алтернативи. Амбицията ни е да разширим възможностите за избор, които стоят пред потребителите на нашите услуги, така че те да открият най-ефективния и удобен за тях начин да учат и да се усъвършенстват през целия живот. Самите информационни и комуникационни технологии също се развиват с бурни темпове. Ето защо подобренията и надграждането с нови функционалности на технологичната среда за реализация на електронни обучения също се откроява като приоритет в дейността на Института в дългосрочен план.

 

В заключение можем да кажем, че Институтът по публична администрация се стреми активно да преобразува част от услугите, които предоставя в съзвучие с изискванията и потребностите, породени от динамиката в развитието на съвременното информационно общество.

 

Гергана Валентинова Георгиева, мениджър е-обучение, ИПА.