РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ на Европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ на Европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС
Alt
Описание

Това Ръководство за бенефициенти няма за цел да представи изчерпателно наличните фондове на ЕС. То се основава на общата стратегическа рамка (Приложение1 към Регламент(ЕС) No1303/2013),  която  осигурява  основата  за  по-добра  координация  между  ЕСИФ  и другите инструменти на ЕС.

В ръководството се прави преглед на наличните допълнителни инструменти на равнище ЕС за всяка от посочените в регламента за ЕСИФ тематични цели, или ТЦ, като се посочват подробни източници на информация, примери за добри практики за комбиниране на различни потоци от средства, както и описание на съответните органи и организации, които участват в управлението на всеки инструмент.