Стажант-изследователи в Института по публична администрация

Стажант-изследователи в Института по публична администрация

Институтът по публична администрация (ИПА) организира конкурс за двама стажанти – изследователи в областта на публичното управление и администрация. Целта на конкурса е да даде възможност на изследователи със завършена образователно-квалификационна степен „магистър“, завършили или обучаващи се в образователна и научна степен „доктор“, да бъдат приети на стаж в ИПА за период от 3 месеца. По време на стажа си изследователите ще изготвят изследвания и анализи по предварително определени теми.

Изисквания към кандидатите:

  • завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области на висше образование – „Социални, стопански и правни науки“ или „Хуманитарни науки“;
  • завършили или обучаващи се в акредитирани докторски програми в предпочитани научни направления: Политология, Социология, Право и Икономика.  
  • изследователски интерес в областта на публичното управление и администрация;
  • минимум 1 научна публикация в областта на публичното управление и администрация;
  • отлично владеене на английски език;
  • отлични компютърни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

1.      Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване на страницата на ИПА.

2.      Копие от диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и/или документ, удостоверяващ качеството им на докторант.

3.      Копие от академична справка или копие на приложение към диплома, съдържащо данни за резултатите от обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“.

4.      Копие от сертификат за владеене на английски език (мин. ниво на владеене B2 или мин. резултат от преминат изпит IELTS 6.0 или TOEFL iBT 79 или др.) или копие от диплома за завършено образование с изучаван предмет английски език с успех над 5.00.

5.      Минимум 2 броя препоръки от научен ръководител/и, преподавател/и, ментор/наставник по стажантска програма и/или работодател.

6.      Приложено резюме на публикация или интернет връзка към публикация в областта на публичното управление и администрация.

7.      Актуална автобиография на български език.

8.      Други (не са задължителни): удостоверения за завършен стаж, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

·         Кандидатите следва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване на страницата на ИПА (тук) и да го изпратят най-късно до 12:00 ч. на 20 септември 2015 г.

·         Във формуляра кандидатите следва да опишат своето предложение за изследване по една от двете теми – „По-добро регулиране за по-добра бизнес среда в България“ или „Въвеждане на споделени услуги в организацията и работата на администрацията“.

·         Към формуляра следва да бъдат прикачени изброените по-горе документи за кандидатстване – сканирани във формат PDF.

·         Оценителна комисия от експерти на ИПА разглежда постъпилите формуляри, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията към кандидатите.

·         Допуснатите по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, като ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на интервюто по имейл и телефон.

·         По време на интервюто кандидатите следва да представят и защитят пред комисията своето предложение за изследване, описано във формуляра за кандидатстване.

Стажовете:

·         Провеждане в периода от 1 октомври до 31 декември 2015 г.

·         Възможност за гъвкаво работно време.

·         По време на стажа си всеки изследовател ще подготви изследване по една от двете теми: „По-добро регулиране за по-добра бизнес среда в България“ или „Въвеждане на споделени услуги в организацията и работата на администрацията“.

·         С избраните кандидати ще бъде сключен договор за изработка като възнаграждението за извършеното в посочения период изследване ще бъде в размер на 1500 лв.

Повече информация за конкурса:

·         Николай Бизев, старши експерт в дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“, имейл:  , телефон 0888 912 041 и 02/ 940 2561.

·         Институт по публична администрация, 1000 София, ул. "Сердика" 8, имейл:  , тел: 02/940 2556, факс: 02/9809747.

 


Към електронния формуляр за кандидатсване