test

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОБРАТА ПРАКТИКА НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ СРОКОВЕ

През 2016 г. ИПА обявява конкурс за добри практики в следните категории:

 

  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ – инициативи за преосмисляне и опростяване на работни правила и процедури (вътрешни и за външни клиенти), вкл. освобождаване от ненужни или излишно усложнени дейности, с цел повишаване на ефективността и ефикасността в работата, ограничаване/предотвратяване на информационното претоварване, фокусиране на усилията към по-съществени дейности и задачи, намаляване на задълженията за гражданите и бизнеса при поискване на публични услуги. 
  • АНГАЖИРАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – инициативи за въвеждане и утвърждаване на нова организационна култура, която повишава ангажираността на служителите и допринася за тяхното задържане в организацията чрез поставяне на по-предизвикателни и смислени цели, осигуряване на повече гъвкавост и автономия (самостоятелност при вземане на някои решения), подобряване на работния климат, овластяване на отделни служители и екипи, обучение, развитие, мобилност и др.
  • ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ – инициативи за приложение на отворените данни, подобряване на връзката с гражданското общество и бизнес, модернизиране на методите за осъществяване на комуникация (чрез социални мрежи, интернет страници и др.
 
1 Start 2 Complete
Срокове

10 октомври – 7 ноември 2016 г. – попълване и изпращане на формуляри за Добра практика

8 - 30 ноември 2016 г.– оценяване на подадените добри практики

9 декември 2016 г.– Церемония по награждаването на добрите практики