Възможности и подходи за развитието на публично-частното партньорство