Международно сътрудничество и проекти

Партньорства с европейски институти по публична администрация

ИПА е подписал споразумения за партньорство и развива активно сътрудничество с престижни сходни институции в Европа,  което му позволява да обменя  добри европейски практики и стандарти в областта на обучението на публичната администрация.

 

1. ИПА има подписано междуправителствено споразумение с Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Кралство Нидерландия. В неговите рамки се поддържат интензивни контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики, разработени от Европейския институт. През 2014 г. ИПА, в партньорство с ЕИПА,  създаде национален център за обучение и консултация по въвеждането на европейския модел за управление на качеството (CAF – Европейската обща рамка за самооценка) в централните и общински администрации. ИПА стимулира участието на български представители в конкурси за иновации в административната дейност, провеждани от Европейския институт.

 

2.ИПА има споразумение и поддържа активни връки и с Института по публична администрация (IPA), Дъблин, Ирландия. Сътрудничеството с Ирландския институт в периода 2005 -2011 г. беше концентрирано върху управлението на човешките ресурси, но от 2014 г. партньорството ще се фокусира върху обучението на висши държавни служители.

 

3.ИПА развива ефективно сътрудничество и с известното национално Училище по държавна администрация на Франция (ENA). На 28 март 2014 г. Институтът по публична администрация  (ИПА) и френското национално училище по администрация (ENA) подписаха официално Меморандум за сътрудничество в Министерския съвет. Той има за цел да развива междуинституционално партньорство между двете страни за провеждане на съвместни обучения на служители от българската администрация, обмяна на професионален опит и организиране на стажове на български държавни служители – франкофони в публични институции и служби на Франция.

 

Проекти

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет“:

„Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“ е новият одобрен проект на Института по ОПАК през 2014 г. в рамките на Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2 – 15.

Проектът цели да подобри капацитета на ИПА за предоставяне на качествени и ефективни обучения на служителите от всички нива на администрацията, за развитие на иновативни електронни, уеб и дистанционни форми на обучение, за изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес, за провеждане на изследвания в ключови области на доброто управление, за разширяване на издателската дейност на института, за трансфер на добри и иновативни практики в дейността на българската администрация (включително за въвеждане на общата европейска рамка за оценка), за задълбочаване на сътрудничеството на ИПА със сходните европейски институции. Основни целеви групи по проекта са: служители от централните, областни и общински администрации, както и екипа на ИПА (обучаващи мениджъри, организатори и лектори).