Заключения от конференция "Данни канят"

 

творени данни за прозрачно управление

Какво представляват отворените данни?

Публичните организацииежедневносъбират, обработват и поддържат големи количества данни. Голяма част от тях са от обществен интерес, например регистър на обществените поръчки, списъци на училища и детски градини, рейтингова система на университетите, свободни работни места в бюрата по труда, данни за плащанията от бюджета, данни за замърсяването на въздуха, статистика за пътно-транспортните произшествия, търговски регистър и много други. Тези данни често са публични, но не винаги са лесно достъпни или във формат, удобен за обработка.

Отворените данни се публикуват от публичните организации във формат, в който могат да бъдат машинно обработвани и се предоставят за свободно повторно ползване, без ограничения за некомерсиална или комерсиална цел.

Отворените данни – двигател за иновации и растеж

Предоставянето на отворен достъп до информация от обществения сектор с цел повторната ѝ употреба носи и значими икономически ползи. Генерираните от обществения сектор данни могат да се използват за създаването на иновационни услуги и продукти с добавена стойност. Отворените данни стимулират икономиката, създават работни места и насърчават инвестициите в базираните на данни сектори. Те значително допринасят за повишаване на отчетността и прозрачността на управлението, както и за подобряване на услугите в публичния сектор.

Публикуването на информацията от обществения сектор позволява наборите от данни да бъдат свързани и анализирани заедно, за да покажат нови тенденции. Визуализацията на данни улеснява тяхното интуитивно възприемане и анализ.

Предоставянето на информация в отворен формат от държавите-членки може да създаде икономически ползи за страните от ЕС на стойност приблизително 40 милиарда евро годишно. Общите преки и непреки икономически ползи в резултат на прилагането и използването на информацията от публичния сектор в икономиката на ЕС-28 се оценяват на 140 милиарда евро годишно. (Становище на Европейския икономически и социален комитет от 01.01.2015 г.). В измеренията на българската икономика това би означавало икономическа полза в размер между 230 и 800 млн. лв. годишно.

Отворени данни за по-добро управление

Мерки, свързани с отворените данни, са заложени в редица стратегически документи и във Втория план за действие на Република България за участие в Глобалната инициативата "Партньорство за открито управление", към която страната ни се присъедини през 2011 г. Целта на партньорството е правителствата да поемат конкретни ангажименти за насърчаване на прозрачността, въвличане на гражданското общество в управлението, борба с корупцията и използване на новите технологии за по-добро управление.

С Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. беше приет Списък с набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани в отворен формат. До края на 2015 г. на Портала за отворени данни ще бъдат публикувани 119 набора от данни (регистри, списъци, статистически данни и др.), които са    с голяма обществена значимост както за гражданите, така и за бизнеса.

С изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация се транспонира Директива 2013/37/ЕС относно повторната употреба на информацията от обществения сектор. Организациите от обществения сектор трябва да предоставят информацията във формат, съответстващ на официални отворени стандарти, заедно със съответните метаданни. Данните се публикуват на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg.

Портал за отворени данни

Националният портал за отворени данни осигурява механизми за автоматично и ръчно публикуване, управление и търсене на набори от данни, предоставени в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни.

Към момента на него са регистрирани 28 организации от публичния сектор, които са публикували над 40 набора от данни, сред които:

ü  Данни за регистрациите по постоянен и настоящ адрес;

ü  Списък на проекти, регистрирани в ИСУН;

ü  Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ;

ü  Замърсяване на въздуха и почвите;

ü  Данни за качеството на водите;

ü  Разписание на влаковете на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за 2015 г.;

ü  Пощенски кодове на градовете в Република България;

ü  Демографска статистика;

ü  Бизнес статистика;

ü  Единен класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ);

ü  Списък на българските организации в чужбина и др.

Инфографика за отворени данни

Програма на конференцията