Годишни срещи

Институтът по публична администрация организира различни форуми и годишни срещи, ориентирани към конкретни групи служители с общи професионални интереси в различни области на управлението и дейността на администрацията. Участието в тези форуми е допълнителна възможност за повишаване на компетентността на държавните служители и допринася за развитието на различни професионални общности. По този начин Институтът затвърждава ролята си на център за споделяне на знания и опит в публичната администрация.

 

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ИПА е домакин на ежегодната среща на специалистите по човешки ресурси в българската администрация. Срещата се организира в рамките на няколко дни  в края на пролетния сезон и събира над 100 експерта от цялата страна. 

 

По време на събитието се провеждат дискусии относно промени в нормативната уредба, споделят се и се обсъждат казуси от ежедневната работа на експертите, идентифицират се по-често срещани проблеми в практиката, и се споделя опит за справяне с предизвикателствата. Лектори на събитието са изявени експерти и преподаватели в сферата на организационното развитие и развитието на човешките ресурси като ИПА се стреми да запознава участниците със  съвременна тематика и иновативни методи за работа със служителите.

 

Събитието е предназначено за главни секретари, секретари на общини, ръководители и служители от звената по човешки ресурси.

 

Следващата среща ще се проведе в края на пролетта на 2019 година.

 

За повече информация и контакти:

Снеженка Рибарска,

главен eксперт в ИПА

имейл:

тел.: 02/ 940 2537

моб. тел.: 0885 906 205

 

Минали срещи:

 

2018

2017

2016

2015

2014

 

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ФРАНКОФОНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Годишната среща на франкофоните се организира в рамките на проект Национална франкофонска инициатива 2015-2018 г., разработен съвместно с правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ). Срещата спомага за задълбочаване на контактите за обмен и подготовка на съвместни проекти с франкофонски институции.

 

Годишната среща се провежда по инициатива на Клуба на франкофоните в държавната администрация към ИПА, с участието на представители на френското и белгийското посолство в България и на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт в България.

 

Добре дошли на срещата са представители на местната администрация, особено тези, които имат преки връзки и побратимявания с градове от френско- говорящи държави.

 

 

Минали срещи:

2017

2014

 

 

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ 

Институтът по публична администрация организира краткосрочно практическо обучение за млади държавни служители, които имат лидерски потенциал. Обучението включва комбинация от практически задачи и лекции, свързани с изграждане на умения за защитаване на важни политики и проекти, умения за лобиране, за представяне пред публика, протокол и етикет.

 

Лекторите в Лятната академия са държавни служители с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

 

Събитието е насочено към държавни служители на възраст до 35 години (включително), които са преминали срока на изпитване.

 

Приемането на кандидати за Лятната академия 2019 г. ще стартира в началото на юни. За повече информация, вижте тук.

 

За повече информация и контакти:

Габриела Савова,

старши eксперт в ИПА

имейл:  

тел.: 02/ 940 3761

моб. тел.: 0887 220 113

 

 

Минали събития:

Лятна академия 2017 

Лятна академия 2016

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Експерти от цялата страна се събират веднъж годишно и разгледаждат теми и проблеми, свързани с ролята на инспекторатите като гаранти на етиката и върховенството на закона в администрацията, на ефективното осъществяване на административен контрол и превенция на корупцията.

 

Следващото събитие ще се проведе през есента на 2019 година.

 

За повече информация и контакти:

Диана Енева,

главен eксперт в ИПА

имейл:

тел.: 02/ 940 2559

моб. тел.: 0887 220 035