Конкурс за добри практики 2018

За 2018 г. ИПА обявява Конкурс за добри практики в следните категории:

 

  • Управление на хората – в тази категория ще се разглеждат предложения за добри практики, свързани с ангажирането на служители, с осигуряването на нови и алтернативни начини за учене и развитие, програми за привличане и задържане на служители с висок потенциал, подобряване на условията на труд, насърчаване на екипност в работата, осигуряване на приемственост и други инициативи свързани с управлението на хората в администрацията;

 

  • Технологични решения за открито управление – инициативите, които се очаква да постъпят в тази категория трябва да се основават на принципите на добро управление и могат да са свързани с подобряване на мониторинга на политиките, провеждане на обществени консултации и оценка на въздействието, въвеждане на инструменти за достъп до информация, обслужване и ангажиране на гражданите и бизнеса. Насърчава се представянето и на практики, свързани с открито държавно управление, с обмен на данни между администрациите, отваряне на информация от обществения сектор с висока добавена стойност, дигитализиране на регистри и архиви, надграждане и създаване на информационни системи и платформи, повишаващи ефективността в организационните процеси и т.н;

 

  • Социална отговорност – практиките на социална отговорност могат да включват разнообразни инициативи, които надхвърлят регулаторната рамка, в която работи организацията. Те могат да са насочени както навътре към самата организация (енергийна ефективност, рециклиране, развитие на човешкия капитал и подобряване условията на труд, стилулиране на доброволчеството сред служителите и др.) така и към обществото (прилагане на ефективни антикорупционни практики, нови решения за прозрачност и отчетност пред обществото, за равнопоставеност на граждани и служители, инициативи за подпомагане на хората в неравностойно положение, благотоворителни и зелени кампании и др.). 


 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОБРАТА ПРАКТИКА

1. УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАКТИКАТА

Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; необходимо е практиката да е реализирана през последните 3 години и да не е представяна досега в конкурса.

2. ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРАКТИКАТА

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; Практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3.ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКАТА

Практиката изпълнява заложените цели; допринася за реализацията на определени проблеми. Ползи от въвеждането на практиката за администрацията и целевата група, към която е насочена.

4. ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАКТИКАТА

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и частен сектор. 

 

5. ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАКТИКАТА

 

Възможност практиката да се приложи/адаптира в други администрации без необходимост от значителни средства и допълнителни ресурси.

Срокове

до 15 октомври 2018 г. – Попълване и изпращане на формуляра 

16 октомври – 2 ноември 2018 г. – Оценяване на подадените кандидатури

6 декември 2018 г.– Церемония по награждаването на добрите практики