ПРОЕКТ “ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) В АДМИНИСТРАЦИИТЕ“

Проектът за „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ е с общо продължение  28 месеца и с бюджет на стойност 824 483, 93 лева.  Основната му цел е да подобри ефективността и качеството на работа в администрациите, като ги запознае в дълбочина с модела на CAF, подпомогне внедряването му в 48 администрации в страната и развие Националния ресурсен център по CAF в ИПА.

 

 

Основните дейности по проекта са:

·      Провеждане на общо обучение по CAF – 10 обучения и 300 обучени служители

·      Развитие на CAF ресурсния център в ИПА – 40 обучени лектори по внедряване на CAF, интерактивен Наръчник

·    Внедряване на модела в 48 администрации – разработена специализирана програма и учебни материали за внедряването, обучени 336 служители, участници в групите по самооценка, 48 доклади за самооценка и 48 плана за действие, съдържащи мерки за усъвършенстване.

·    Изграждане на капацитет за външна оценка – Обучени лектори за даване на външна обратна връзка;Разработени национални правила за външна оценка и присъждане на сертификат „Ефективен CAF потребител”; Външна оценка на първите 16 администрации, въвели модела и проведени 3 конференции за обмен на опит по CAF

·     Популяризиране - Комуникационна стратегия и кампания за популяризиране на CAF; Конференция  за популяризиране на модела; Изследване за перспективите на внедряване на CAF; Книга за CAF в сферата на образованието; Изследване от 2016 г. за прилагането на CAF; Четири е-бюлетина на ИПА за CAF; Сборник с добри практики; Видеофилм; Книга CAF 2013

 

Списък с 48 администрации, които ще внедрят CAF

 

Нашите CAF консултанти

 

Повече за проекта можете да намерите тук.