Мнения и препоръки на участниците в годишната среща на лекторите на ИПА

На 21 март 2016 г. в резиденция „Бояна“ се проведе първата Годишна среща на лекторите на ИПА. На нея присъстваха 70 лектори, които са повече от половината от целия лекторски екип на Института за реализиране на обученията по Каталог 2016. За останалите лектори, които нямаха възможност да присъстват на срещата, тя беше излъчена онлайн чрез интернет страницата на ИПА.

 

В края на срещата участницитепопълниха анкетаза мнения и препоръки по конкретни въпроси. От анализа на резултатите се очертаванеобходимост от провеждане на подобен форум поне веднъж годишно.Част от лекторите препоръчватсрещата да се организира като work shop в експертен формат за разработване на нови програми и обсъждане на каталога на ИПА. Препоръчва се също сформиране на хомогенни групи с не повече от 25 участници. По отношение на комуникацията на ИПА с лекторите се предлага използване на повече канали за електронна комуникация, вкл. експертни мрежи по тематични области. За повишаване на качеството на учебния процес лекторите препоръчват по-широко прилагане на екипния принцип за разработване на нови курсове, взаимно допълване и надграждане на модулите в едно тематично направление, както и разработване на повече електронни курсове, вкл. за самообучение по конкретни въпроси. Заедно с това, обаче, лекторите подчертават, че присъствената форма остава предпочитан вариант, заради възможностите за обмяна на опит, мения и контакти между служителите.

Лекторите на ИПА подкрепят идеята за създаване на рейтингова система за оценка на тяхната работа и заявяват готовност ежегодно да представят доклад за основните резултати от дейността си като лектори в Института. Сред по-важните теми за обсъждане на следващи срещи са:

·         авторски права върху учебните материали

·         правила и процедури за актуализиране на учебните програми и материали

·         изследователска политика на ИПА

·         подходи за работа с разнородни групи и др.

 

Допълнителна информация за проведената среща е публикувана на http://www.ipa.government.bg/bg/novini/prva-godishna-sreshcha-na-lektori...