ПРИЛОЖНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сигнатура: (ЗА-5)
Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: Ръководни и експертни кадри на централно, областно и общинско ниво, непосредствено свързани с осъществяване на планиране и изпълнение на мерки, насочени към интеграцията на етническите групи.

Цели на обучението:
• запознаване на участниците с практическото формиране на национална политика по
интеграция на етническите групи и антидискриминация и нейните правни основи;
• придобиване на познания за традиционните етнически и религиозни общности натериторията на България;
• придобиване на познания по интеграцията на ромите и на маргинализираните групи, живеещи в сходни на ромите условия в България;
• придобиване на познания за осъществяване на планиране и изпълнение на мерки,насочени към интеграцията на етническите групи и управлението и преодоляването на конфликти, възникнали на етническа основа.
Учебно съдържание:
• Правна рамка за формиране на национална политика по интеграция на етническите групи и антидискриминацията.
• Антидискриминация на расово-етническа основа и борба с “езика на омразата” и“престъпленията от омраза”.
• Традиционните етнически малцинства и религиозни общности в България и някоипроблеми, свързани с тяхната интеграция.
• Интеграцията на ромите и на маргинализираните групи, живеещи в сходни на ромите условия в България:
• история и културни характеристики на ромите като етническа общност;
• национални и европейски документи, засягащи интеграцията на ромите и на маргинализираните групи, живеещи в сходни на ромите условия.
• Разработване на стратегии и планове на национално, областно и общинско ниво за интеграцията на ромите и на маргинализираните групи, живеещи в сходни на ромите условия в България и използване на “политически коректен” език.
• Управлението и преодоляването на конфликти, възникнали на етническа основа иуправление на етническата интеграция с цел развитие.
• Примери на добри практики от страните от ЕС, СЕ и други.
• Дискусия и решаване на практически казуси.

Такса за обучение: 160 лв.