УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Сигнатура: (ЕП-4)
Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители в централната и териториалната администрации, както и за служители, отговарящи за мрежовата и информационната сигурност на административните звена (съгласно чл. 28 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност).

Цел на обучението:
• да се изградят основни знания за осигуряване на информационна сигурност накомуникационните системи в администрацията.
Учебно съдържание:
• Същност и елементи на мрежовата и информационната сигурност.
• Основни документи на международни организации (UN, ITU, OECD) и на Европейския съюз, свързани с политиката в областта на мрежовата и информационна сигурност.
• Изходни позиции при формулирането на държавната политика в областта на мрежовата и информационна сигурност.
• Основни направления на държавната политика в областта на мрежовата и информационна сигурност.
• Организация на мрежовата и информационна сигурност в административното звено,
съгласно съответната наредба към Закона за електронното управление.
• Функции и роля на Правителствения център за действия при инциденти в компютърната сигурност (GovCSIRT).
• Предстоящи конкретни задачи по изпълнение на изискванията на Закона и Наредбата.

Такса за обучение: 160 лв.