ДЕЛОВИ УМЕНИЯ – УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ, ДИСКУСИИ И ПОСЕЩЕНИЯ (на английски език)

Сигнатура: (ЧЕО–2)
Продължителност: 10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в централната и териториалната администрации, които ползват английски език и се нуждаят от изграждане на делови умения при участие в работни срещи, дискусии и посещения. Необходимо е най-малко ниво на познание В1 – В2 по Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението:
• изграждане на умения за подготовка и провеждане на срещи, участие в дискусии и работни посещения;
• усвояване на стандартите и развиване на умения за изготвяне и представяне на тема пред аудитория.
Учебно съдържание:
• Специфични фразеологични съчетания, използвани в хода на работните срещи.
• Ролева игра – среща/дискусия с предварително подготвени теми и роли.
• Специфични фразеологични съчетания, използвани при водене на разговори за обмен на практики и опит.
• Ролева игра.
• Специфични фразеологични съчетания, използвани в хода на дискусията – изразяване на мнение, обобщаване на предходни изказвания.

Такса за обучение: 270 лв.