Модерната държава

Финансовата и икономическа криза, която започна през 2008 г. и засегна повечето страни-членки на ОИСР откри отново дебата за ролята на държавата в това как и къде да  трябва да се намеси. Модерната държава 2013 осигурява съществена информация и може да се даде възможност за вземане решения въз основа на събраната доказателствена част в изслеването. Тя дава възможност за сравняване на държавни дейности, практики и резултати в редица важни области и помага за точно определяне на областите за допълнително усилие от страна на правителствата. 

Линк:

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4213201e.pdf?expires=1403878462&id=id&accname=guest&checksum=4B2889B1DF6945207CD8220E73A1F4E3