Сигнатура: (УА–2)
Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа

Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации
Цели на обучението:
• да представи изискванията на нормативната уредба относно извършване на оценка на въздействието при разработване на проекти на нормативни актове;
• да разясни същността и етапите на процеса по оценка на въздействието;
• да развие практически умения за оценка на ползите и разходите от предлаганите решения.
 
Учебно съдържание:
• Оценката на въздействието - задължителен елемент в разработването на нормативни
актове и програми.
• Основни етапи на оценката на въздействието.
• Приложен анализ: оценката на въздействието на приет даден нормативен акт/ програма.
• Тренинг: оценка на въздействието на проект за нормативен акт.
 
Участниците е необходимо да подготвят анализи на оценки на въздействието относно нормативни актове в тяхната дейност.

Такса за обучение: 160 лв.