За центъра

НАЦИОНАЛЕН РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ПО CAF

 

 

 

ИПА изпълнява функцията на Национален ресурсен център по CAFкато модел за качество в държавната администрация. Тази функция е уредена с Устройствения правилник на Института.

 

 

 

Функциите на Националния САF ресурсен център са да:

 

а) координира и оказва съдействие на администрациите при въвеждането на модела CAF;

б) организира и участва в удостоверяването на извършената самооценка на администрациите с модела CAF;

в) провежда обучения и консултации за популяризирането, въвеждането и прилагането на модела CAF;

г) организира форуми, конференции и обсъждания за въвеждането и прилагането на модела CAF;

д) проучва и популяризира добри практики по внедряването и прилагането на модела CAF;

е) подкрепя и участва в работата на европейската мрежа от национални CAF кореспонденти и ползватели на CAF в публичния сектор;

ж) осъществява сътрудничество с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация и с националните CAF ресурсни центрове и кореспонденти в различни държави;

з) провежда изследвания и публикува информация за въвеждане и прилагане на модела CAF.

 

Националният ресурсен център е екип от щатни служители на ИПА и асоциирани членове – обучени лектори по CAF, които подпомагат дейността по внедряването на CAF в администрацията.

 

 

За информация и контакти с ресурсния център по САF:

Мими Йотова, ръководител на ресурсния център по САF

Тел: 02 940 3760, е-майл:  

 

За повече информация за модела – виж страницата на Европейския ресурсен център по САF:

 http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=69

 

Полезни връзки

Регистрация в електронната база данни на прилагащите CAF 2013 организации на Ресурсния център по в CAF Маастрихт

http://caf.eipa.eu/3/107/&for=new

 

Списък с асоциираните членове на CAF ресурсен център България може да видите тук.

--------------------------------------

*Проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с договор N С13-22-1/16.04.2014 г.