Достъп до информация

Изисканата по ЗДОИ информация, е достъпна за преглед/четене в деловодството на ИПА, находящо се на адрес: гр. София, ул. "Аксаков" №1, ет.3.
 
 
 
Документи по ДОИ:
 
Отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ:

 

 

ИПА е администратор на лични данни и поддържа следните регистри, съдържащи лични данни:
  • Регистър "Персонал":
    • съдържа необходима информация, изисквана при назначаване на служителите на ИПА.
  • Регистър "Доставчици и клиенти":
    • съдържа необходима информация, изисквана при сключване на договори с външните за ИПА физически и юридически лица.
  • Регистър "Обучени държавни служители":
    • съдържа необходима информация за отчетност и контрол на осъществените от ИПА обучения на служители в държавната администрация.

 

Информация, предоставяна повече от 3 пъти по заявления за достъп

 

Информация за разсекретените по §9 от Закона за защита на класифицираната информация документи