Новини

26 Ноември 2015

Международен курс на ИПА на тема „Влияние и стратегии за лобиране в ЕС“

Институтът по публична администрация съвместно с Националното висше училище по а
20 Ноември 2015

Европейски Дата Форум (EDF2015), 16-17 ноември 2015 г.

             В периода 16 – 17 ноември 2015 г., под егидата на ротационното пред
19 Ноември 2015

Стратегии за влияние и лобиране в ЕС

На 18 ноември 2015 г. ИПА проведе семинар на тема „Стратегии за влияние и лобира
  •  
  • 1 of 34

Публикации

Каталог програми за обучение 2015

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (нормативна рамка и съдебна практика)

Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми

МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (нормативна рамка и съдебна практика)
Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми
МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

НАШИТЕ КУРСОВЕ

ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

2 дни, 16 учебни часа
Предназначен за: експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с управление на информация, услуги и работни процеси. Цел на обучението:
• да се изградят...

КАК ДА МОТИВИРАМЕ ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НАСЛУЖИТЕЛИТЕ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации. Цели на обучението:
• да се изградят и подобрят уменията за взаимодействие и работа в екип;
• да се отчетат...

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ: ОТ ПОДГОТОВКА КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители, ангажирани с разработването на интегриранитепланове за градско развитие. Цели на обучението:
• да анализира проектите в интегрираните планове за...

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В БЪЛГАРИЯ (за юристи)

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,осъществяващи правоприлагаща дейност. Цели на обучението: • да задълбочи знанията и разбиранията на юристите...

ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТААДМИНИСТРАЦИЯ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: служители с ръководни функции, отговарящи за планирането на организациятана мерките за противодействие и превенция на корупцията в централната и териториалнатаадминистрации. Цели...

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

2,5 дни , 20 учебни часа
Предназначен за: служители от дирекции и отдели, занимаващи се с обществени поръчки. Цели на обучението:
• да се анализират въпросите, свързани с ефективната подготовка на обществените поръчки...

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМНИ БЮДЖЕТИ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и експерти, които провеждат публичните политики чрез средносрочни програми Цел на обучението:
• да се представи програмата като инструмент за постигане на...

ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи)

1,5 дни, 12 учебни часа.
Аналогична програма за обучение/ПП-6.1/, но във вариант, адаптиран за неюристи.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 ден, 8 учебни часа
Предназначен за: висши ръководители от централната и териториалната администрации Цели на обучението:
• запознаване с концепцията за комплексно административно обслужване;
• разкриване на...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2015