'Добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите.'

ОСНОВНА ЦЕЛ

Институтът по публична администрация ежегодно организира Конкурс за добри практики и иновации от дейността на администрацията. Целта ни е да насърчим администрациите, които прилагат добри и иновативни практики да споделят своите успехи. Така добрите решения и практики могат да се превърнат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност.

КОНКУРС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА КОНТАКТИ:

Елена Димкина

моб. 0888 83 53 13
email: e.dimkina at ipa.government.bg

 

Сава Стефанов

моб. 0888 978 044
email: s.stefanov at ipa.government.bg

КАТЕГОРИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

 

В тази категория ще се разглеждат предложения за добри практики и оригинални решения, свързани с ангажирането на служителите, с въвеждането  на нови и алтернативни начини за учене, развитие и мотивация, програми за привличане и задържане на служители с висок потенциал, подобряване на условията на труд, насърчаване на екипният принцип в работата, осигуряване на приемственост и други инициативи свързани с управлението на хората в администрацията.

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Инициативите и предложенията, които се оценяват в категорията "Технологични решения за открито управление и административно обслужване" трябва да се основават на принципите на добро управление, като могат да са свързани с подобряване на мониторинга на реализирането на политиките, провеждане на ефективни обществени консултации и оценка на въздействието, въвеждане на инструменти за достъп до информация, обслужване и удовлетворяване изискванията на гражданите и бизнеса. Насърчава се представянето и на практики, свързани с открито държавно управление и качествено административно обслужване, с обмен на данни между администрациите, разширяване на информация от обществения сектор с висока добавена стойност, дигитализиране на регистри и архиви, надграждане и създаване на информационни системи и платформи, повишаващи ефективността в организационните процеси и т.н.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Практиките в областта на социална отговорност представят разнообразни инициативи, които надхвърлят регулаторната рамка, в която работи организацията. Те могат да са насочени както към самата организация (енергийна ефективност, рециклиране, стимулиране на доброволчеството сред служителите и др.), така и към обществото (прилагане на ефективни антикорупционни практики, нови решения за прозрачност и отчетност пред обществото, за равнопоставеност на граждани и служители, както и инициативи за създаване на по-добри условия за достъп до административните услуги на хората в неравностойно положение, благотворителни и зелени кампании и др.).

КОНКУРС 2022

1. Устойчивост на практиката

Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2019 г.

2. Оригиналност на практиката

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Партньорство при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства, както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и/или частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на процесите

В практиката се прилагат дигитализирани процеси - електронни документи, онлайн среда и онлайн канали (социални мрежи), уеб базирани системи, имейл комуникация.

7. Ефект от внедряването на практиката (Измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства, спестено време, повишена квалификация, ангажираност на служителите, удовлетвореност на гражданите и др.

Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, по образец, който може да се изтегли от бутон „Формуляр за кандидатстване“.

Попълнете изтегленият формуляр и го прикачете като натиснете бутона "Подай практика"

При попълване на формуляра, моля имайте предвид следното:

Изисквания при  прикачване на формуляра във онлайн формата на сайта.

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото 2023 г.

Добрите практики ще бъдат публикувани в специален сборник на ИПА.

Показатели за оценка Формуляр за кандидатстване Подай практика

до 14 октомври 2022 г. – изпращане на попълнените формуляри

17 октомври – 15 ноември 2022 г. – оценяване на подадените добри практики

януари 2023 г. – награждаване на добрите практики

 

За допълнителна информация: Елена Димкина, тел: 02/ 940 28 94, 0888 835 313,

е-mail: e.dimkina at ipa.government.bg

ОЧАКВАЙТЕ!

В тази секция ще бъде публикуван Сборникът с добри практики.

КОНКУРС 2021

1. Устойчивост на практиката

Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2018 г.

2. Оригиналност на практиката

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Партньорство при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства, както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и/или частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на процесите

В практиката се прилагат дигитализирани процеси - електронни документи, онлайн среда и онлайн канали (социални мрежи), уеб базирани системи, имейл комуникация.

7. Ефект от внедряването на практиката (Измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства, спестено време, повишена квалификация, ангажираност на служителите, удовлетвореност на гражданите и др.

Формулярът за кандидатстване се попълва в ПДФ (PDF) форма, по образец, който може да се изтегли от бутон Формуляр за кандидатстване.

Попълнете изтегленият формуляр и го прикачете на следния линк: https://www.ipa.government.bg/bg/poday-dokumenti-za-konkursa-za-dobri-praktiki

При попълване на формуляра, моля имайте предвид следното:

При прикачване на формуляра във формата на сайта, имайте предвид следното:

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото 2022 г.

Показатели за оценка Формуляр за кандидатстване Подай практика

до 29 октомври 2021 г. – изпращане на попълнените формуляри

19 октомври – 15 ноември 2021 г. – оценяване на подадените добри практики

януари 2022 г. – награждаване на добрите практики

 

За допълнителна информация: Елена Димкина, тел: 02/ 940 28 94, 0888 835 313,

е-mail: e.dimkina at ipa.government.bg

Категория „Управление на хората“

Първо мясо: Администрация на Министерския съвет с практиката „Добрата дума – мотиватор на служителите“. Наградата получи г-н Георги Стратиев, началник отдел „Информационни системи“ към дирекция „Централно координационно звено“ в АМС.

Второ място: Държавна агенция „Архиви“ с практиката „Управление на промяната чрез надграждане на знания и умения“. Грамотата взе г-жа Нина Стоянова, директор дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”.

 

Категория „Технологични решения за добро управление и административно обслужване“

Първо място: дирекция „Единен системен интегратор“Държавна агенция „Електронно управление“, с практиката Подобряване на бизнес средата в посока предлагане на качествени, ефективни и леснодостъпни ЕАУ“. Статуетката получи г-н Красимир Симонски, председател на ДАЕУ.

Второ място: „Единен информационен портал за COVID-19“, Администрация на Министерския съвет, Дирекция „Модернизация на администрацията“ с практиката . Наградата прие г-жа Мария Цанкова, държавен експерт.

Трето мястоСтолична община с практиката „Дигитална трансформация на общинска услуга "Смяна на адресна регистрация“. Наградата получи г-н Генчо Керезов, заместник-кмет на общината.

 

Категория „Социална отговорност“

Първо място: община Пловдив с практика „Създаване и устойчиво развитие на общинско социално предприятие за хора в увреждания в община Пловдив“. Наградата прие заместник-кмета на общината г-н Георги Титюков.

Второ място са класирани две администрации:

Областна администрация Ловеч с практиката „Нощ на литературата в Ловеч“. Наградата прие областният управител г-н Светослав Славчев.

Институт по психология към МВР с практиката „Разкажи ми историята / Tell me the story“. Наградата прие г-жа Елена Казанджиева.

Третото място: Национална агенция по приходите (НАП) с практиката „Търговци на светло и защитени потребители в интернет“. Грамотата прие г-жа Габриела Руменова от дирекция „Комуникации“.

В тази секция може да прочетете повече за церемонията по награждаването и да разгледате Сборника с добри практики.

Сборник Добри практики 2021 Виж повече за церемонията Среща за споделяне на добри практики

КОНКУРС 2020

1. Устойчивост на практиката

 Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2017 г.

2. Оригиналност на практиката: практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност от прилагане на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Партньорство при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства, както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и/или частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на бизнес процесите

В практиката се прилагат изцяло дигитализирани процеси т.е. каква част от процесите при реализирането на практиката са дигитализирани и има ли хартиени носители при осъществяване на практиката.

7. Ефект от внедряването на практиката (Измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства (спестено време, повишена квалификация, удовлетвореност на гражданите и др.).

Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, по образец.

 

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото на декември 2020 г.

Добрите практики ще бъдат публикувани в специален сборник на ИПА.

Формуляр за кандидатстване Показатели за оценка

Изпращане на попълнените формуляри – до 16 октомври 2020 г.

Оценяване на подадените добри практики – до  6 ноември 2020 г.

Церемония по награждаване на добрите практики – декември 2020 г.

През 2020 г. бяха получени общо 51 добри практики, като половината от тях са за категорията „Социална отговорност“. Експертни комисии оцениха получените предложения и излъчиха победителите по категории.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО

Категория „Управление на хората“

Първо място: Министерство на финансите с практика на тема „Модул за електронно оценяване изпълнението на служителите в Министерство на финансите“. Наградата получи г-жа Цвета Делчевадиректор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ.

Второ място: Национална аганция за приходите с практика на тема „Организиране и провеждане на срещи за споделяне на управленски опит и добри практики в областта на мениджмънта и прилагането на коучинг програми“. Наградата получи г-н Димитър Моллов, главен експерт в дирекция "Управление на човешките ресурси" в ЦУ на НАП.

Трето мястоАгенция по заетостта с практика на тема „Система за прилагане на нефинансови стимули за служителите“. Наградата получи г-жа Ирина Григорова, главен експерт в агенцията.

 

Категория „Технологични решения за открито управление“

Първо място: Национален център за информация и документация с практиката „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILE и предоставяне на електронни административни услуги“. Статуетката получи г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар на НАЦИД.

Второ мястоАдминистрация на Министерския съвет с практиката „Автоматизация на бизнес процесите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системата ИСУН 2020“. Наградата прие г-жа Виктория Ненкова, държавен експерт в АМС.

Трето мястоСтолична община с практиката „Мобилно приложение за подаване на сигнали до Столична община за отклонения от нормалната градска среда“. Статуетката прие г-жа Венера Милова, секретар на общината.

 

Категория „Социална отговорност“

Първо място: Oбщина Троян с практика „Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри от сектор Здравеопазване в община Троян“. Наградата прие г-жа Донка Михайлова, кмет на общината.

Второ място: Областна администрация Разград с практиката „Областен съвет за превенция на домашно насилие в област Разград“. Г-н Георги Милков, заместник председател на съвета прие наградата.

Трето място: На трето място са класирани две администрации:

Национална агенция за приходите с практиката „Комуникационна кампания на Национална агенция за приходите „Заплата в плик“. Наградата прие г-н Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникация и публичност“ в ЦУ на НАП.

Областна администрация Хасково с практиката „Любопитно от областта – краеведска рубрика“. Наградата прие областният управител г-жа Стефка Здравкова.

В тази секция ще бъде публикуван Сборникът с добри практики.

Сборник с добри практики 2020 Виж повече за церемонията Среща за споделяне на добри практики

КОНКУРС 2019

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на Капитал Форт се проведе Церемония, на която бяха наградени добри практики в категориите - Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

През година в Конкурса се включиха 40 предложения, най-много от които са в категорията „Социална отговорност“ – 24.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2019 Среща за споделяне на добри практики

В тази секция Ви представяме победителите в отделните категории за 2019 г, както и интервюта с тях:

♦ Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) към Администрацията на Министерския съвет и Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) в категория „Технологични решения за добро управление“

Община Кюстендил в категория „Управление на хората“

Регионална инспекция по околната  среда и водите – Смолян в категория „ Социална отговорност“

КОНКУРС 2018

На 11.12.2018 г. се проведе официалната церемония по връчване на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018. 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията се проведе в Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“. На официалната церемония, изпълнителния директор на Института по публична администрация Павел Иванов, връчи награди на победителите и грамоти на всички участващи администрации в три категории – Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2018

В тази секция Ви представяме победителите в отделните категории за 2018 г, както и интервюта с тях:

♦ Агенция "Митници" в категория „Технологични решения за добро управление“

♦ Министерство на икономиката в категория „Управление на хората“

♦ Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас в категория „ Социална отговорност“

Агенция Митници Министерство на икономиката Областна дирекция 'Земеделие', Бургас

След приключването на конкурса ИПА издаде сборник с добрите практики, които бяха подадени за участие в конкурса за 2018 г.

Сборник Добри практики 2018

КОНКУРС 2017

На 14-ти декември 2017 г. в Споделено пространство „Космос“ гр. София представители на администрациите от цялата страна се събраха на традиционната годишна церемония за награждаване на добрите практики в дейността на администрацията.

Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, откри церемонията като поздрави всички участници и подчерта значимостта на споделянето на опит и добри практики за равитието на публичната администрация в България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2017

В тази секция Ви представяме победителите в конкурса за добри практики за 2017 г. в отделните категории, както и интервю с победителя в категория "Социална отговорност":

♦ В категория "Социална отговорност и социално предприемачество", приза спечели Министерството на труда и социалната политика, които кандидатстваха с разработената от тях нова политика за социална икономикa в България.

♦ В категорията "Технологични решения за открито управление" победителите са дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“, дирекция „Пенсии“на НОИ, с тяхната практика „Национална система за отпускане и изплащане на пенсии“.

♦ В категория "Управление на хора" със специална статуетка бе отличено предложението на Агенция Митници – „Внедряване на Рамка за компетентностите“.

ИНТЕРВЮ МТСП

След приключването на конкурса ИПА издаде сборник с добрите практики, които бяха подадени за участие в конкурса за 2017 г.

Сборник Добри практики 2017

КОНКУРС 2016

„Добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите.“

С тези думи изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов откри поредната годишна церемония за награждаване на добри практики в администрацията, състояла се на 5-ти декември 2016 г. в литературен клуб Перото, НДК. Мотото на събитието тази година беше „Креативното в дейността на администрацията“.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2016

В тази секция Ви представяме победителите в конкурса за добри практики за 2017 г. в отделните категории, както и интервюта с част от наградените:

♦ В категория "Оптимизиране на работни процеси" със статуетка беше отличена инициативата за изцяло електронна община на Община Банско, които бяха подали и най-голям брой предложения за трите категории на конкурса, а наградата прие лично секретаря на общината Иван Кадев.

♦В категорията "Открито управление" призът отиде в Община Добрич с тяхната виртуална приемна за граждани чрез социалните мрежи.

♦ В категория "Ангажиране и задържане на служителите" ИПА награди с грамоти РЗИ-Враца за въвеждането на система за споделено учене и обмен на информация, както и практиките на Община Банско и ИА Медицински одит.

Община Варна Община Добрич

След приключването на конкурса ИПА издаде сборник с добрите практики, които бяха подадени за участие в конкурса за 2016 г.

Сборник Добри практики 2016