'Добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите.'

ОСНОВНА ЦЕЛ

Институтът по публична администрация ежегодно организира конкурси за добри практики и иновации от дейността на администрацията. Целта ни е да насърчим администрациите, които прилагат добри и иновативни практики да споделят своите успехи. Така добрите решения и практики могат да се превърнат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност.

КОНКУРСИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА КОНТАКТИ:

Елена Димкина

моб. 0888 83 53 13
email: e.dimkina at ipa.government.bg

 

Сава Стефанов

моб. 0888 978 044
email: s.stefanov at ipa.government.bg

КАТЕГОРИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

 

В тази категория ще се разглеждат предложения за добри практики, свързани с ангажирането на служителите, с осигуряването на нови и алтернативни начини за учене и развитие, програми за привличане и задържане на служители с висок потенциал, подобряване на условията на труд, насърчаване на екипност в работата, осигуряване на приемственост, прилагане на нови ИТ решения и други инициативи свързани с управлението на хората в администрацията.

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

Инициативите, които се очаква да постъпят в тази категория трябва да се основават на принципите на добро управление и могат да са свързани с подобряване на мониторинга на политиките, провеждане на обществени консултации и оценка на въздействието, въвеждане на инструменти за достъп до информация, киберсигурност, обслужване и ангажиране на гражданите и бизнеса. Насърчава се представянето и на практики, свързани с открито държавно управление, с обмен на данни между администрациите, отваряне на информация от обществения сектор с висока добавена стойност, дигитализиране на регистри и архиви, надграждане и създаване на информационни системи и платформи, повишаващи ефективността в организационните процеси и т.н.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Практиките на социална отговорност могат да включват разнообразни инициативи, които надхвърлят регулаторната рамка, в която работи организацията. Те могат да са насочени както навътре към самата организация (енергийна ефективност, рециклиране, стилулиране на доброволчеството сред служителите и др.), така и към обществото (прилагане на ефективни антикорупционни практики, нови решения за прозрачност и отчетност пред обществото, за равнопоставеност на граждани и служители, инициативи за подпомагане на хората в неравностойно положение, благотоворителни и зелени кампании и др.).

И за трите категории на конкурса се насърчава представянето на добри практики възникнали в отговор на предизвикателствата породени от пандемията с Covid-19.

КОНКУРС 2020

1. Устойчивост на практиката

 Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2017 г.

2. Оригиналност на практиката: практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност от прилагане на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Партньорство при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства, както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и/или частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на бизнес процесите

В практиката се прилагат изцяло дигитализирани процеси т.е. каква част от процесите при реализирането на практиката са дигитализирани и има ли хартиени носители при осъществяване на практиката.

7. Ефект от внедряването на практиката (Измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства (спестено време, повишена квалификация, удовлетвореност на гражданите и др.).

Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, по образец.

 

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото на декември 2020 г.

Добрите практики ще бъдат публикувани в специален сборник на ИПА.

Формуляр за кандидатстване Показатели за оценка

Изпращане на попълнените формуляри – до 16 октомври 2020 г.

Оценяване на подадените добри практики – до  6 ноември 2020 г.

Церемония по награждаване на добрите практики – декември 2020 г.

В тази секция ще бъдат публикувани победителите от Конкурса през 2020 г.

Очаквайте!

В тази секция ще бъде публикуван Сборникът с добри практики.

Очаквайте!

КОНКУРС 2019

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на Капитал Форт се проведе Церемония, на която бяха наградени добри практики в категориите - Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

През година в Конкурса се включиха 40 предложения, най-много от които са в категорията „Социална отговорност“ – 24.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2019

В тази секция Ви представяме победителите в отделните категории за 2019 г, както и интервюта с тях:

♦ Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) към Администрацията на Министерския съвет и Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) в категория „Технологични решения за добро управление“

Община Кюстендил в категория „Управление на хората“

Регионална инспекция по околната  среда и водите – Смолян в категория „ Социална отговорност“

КОНКУРС 2018

На 11.12.2018 г. се проведе официалната церемония по връчване на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018. 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията се проведе в Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“. На официалната церемония, изпълнителния директор на Института по публична администрация Павел Иванов, връчи награди на победителите и грамоти на всички участващи администрации в три категории – Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2018

В тази секция Ви представяме победителите в отделните категории за 2018 г, както и интервюта с тях:

♦ Агенция "Митници" в категория „Технологични решения за добро управление“

♦ Министерство на икономиката в категория „Управление на хората“

♦ Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас в категория „ Социална отговорност“

Агенция Митници Министерство на икономиката Областна дирекция 'Земеделие', Бургас

След приключването на конкурса ИПА издаде сборник с добрите практики, които бяха подадени за участие в конкурса за 2018 г.

Сборник Добри практики 2018

КОНКУРС 2017

На 14-ти декември 2017 г. в Споделено пространство „Космос“ гр. София представители на администрациите от цялата страна се събраха на традиционната годишна церемония за награждаване на добрите практики в дейността на администрацията.

Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, откри церемонията като поздрави всички участници и подчерта значимостта на споделянето на опит и добри практики за равитието на публичната администрация в България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2017

В тази секция Ви представяме победителите в конкурса за добри практики за 2017 г. в отделните категории, както и интервю с победителя в категория "Социална отговорност":

♦ В категория "Социална отговорност и социално предприемачество", приза спечели Министерството на труда и социалната политика, които кандидатстваха с разработената от тях нова политика за социална икономикa в България.

♦ В категорията "Технологични решения за открито управление" победителите са дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“, дирекция „Пенсии“на НОИ, с тяхната практика „Национална система за отпускане и изплащане на пенсии“.

♦ В категория "Управление на хора" със специална статуетка бе отличено предложението на Агенция Митници – „Внедряване на Рамка за компетентностите“.

ИНТЕРВЮ МТСП

След приключването на конкурса ИПА издаде сборник с добрите практики, които бяха подадени за участие в конкурса за 2017 г.

Сборник Добри практики 2017

КОНКУРС 2016

„Добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите.“

С тези думи изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов откри поредната годишна церемония за награждаване на добри практики в администрацията, състояла се на 5-ти декември 2016 г. в литературен клуб Перото, НДК. Мотото на събитието тази година беше „Креативното в дейността на администрацията“.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО Класиране Добри практики 2016

В тази секция Ви представяме победителите в конкурса за добри практики за 2017 г. в отделните категории, както и интервюта с част от наградените:

♦ В категория "Оптимизиране на работни процеси" със статуетка беше отличена инициативата за изцяло електронна община на Община Банско, които бяха подали и най-голям брой предложения за трите категории на конкурса, а наградата прие лично секретаря на общината Иван Кадев.

♦В категорията "Открито управление" призът отиде в Община Добрич с тяхната виртуална приемна за граждани чрез социалните мрежи.

♦ В категория "Ангажиране и задържане на служителите" ИПА награди с грамоти РЗИ-Враца за въвеждането на система за споделено учене и обмен на информация, както и практиките на Община Банско и ИА Медицински одит.

Община Варна Община Добрич

След приключването на конкурса ИПА издаде сборник с добрите практики, които бяха подадени за участие в конкурса за 2016 г.

Сборник Добри практики 2016