Конкурси за добри практики

'Добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите.'

ОСНОВНА ЦЕЛ

Институтът по публична администрация ежегодно организира Конкурс за добри практики и иновации от дейността на администрацията. Целта ни е да насърчим администрациите, които прилагат добри и иновативни практики да споделят своите успехи. Така добрите решения и практики могат да се превърнат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност.

КОНКУРС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА КОНТАКТИ:

Елена Димкина

моб. 0888 83 53 13
email: e.dimkina at ipa.government.bg

 

Сава Стефанов

моб. 0888 978 044
email: s.stefanov at ipa.government.bg

КАТЕГОРИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

В тази категория ще се разглеждат предложения за добри практики и оригинални решения, свързани с ангажираността на служителите; оценка на нивото на удовлетвореност и мотивация; въвеждането на нови и алтернативни начини за учене и развитие на работното място; програми за привличане; идентифициране и задържане на служители с висок потенциал; подобряване на условията на труд (вкл. ефективни методи за управление на работата от разстояние); прилагане на екипна организация на работата; трансфер на практически опит и умения за осигуряване на приемственост в работата и др.

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Инициативите и предложенията, които се оценяват в тази категория, могат да са свързани с подобряване на мониторинга за реализиране на политиките, провеждане на ефективни обществени консултации и оценка на въздействието, въвеждане на нови инструменти за достъп до информация, обслужване и удовлетворяване изискванията на гражданите и бизнеса за открито държавно управление и качествено административно обслужване, обмен на данни между администрациите, разпространяване на информация за иновативни практики с висока добавена стойност от обществения и корпоративния сектор; дигитализиране на регистри и архиви, надграждане и създаване на информационни системи и платформи, повишаващи ефективността на организационните процеси и др. В категорията се оценяват също нови и иновативни технологични решения в това число облачни решения, мобилни приложения, системи за управление на съдържание и/или работни процеси, блокчейн, изкуствен интелект, управление на данни и големи масиви от данни, квантови компютри, роботи, дронове и др.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Добрите практики, които ще бъдат оценявани в тази категория, имат отношение към приноса за изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г. Те могат да бъдат свързани с дейности и подходи, които насърчават социално, икономическо и екологично благосъстояние като: дигитални решения; инициативи по въпросите за глобална солидарност; политики, които трансформират досегашни практики; повишават координацията и взаимодействието на всички нива, вкл. наднационално; и др.

Практиките могат да са такива, които оказват пряко влияние по постигането на една или повече от 17-те определени ЦУР; обвързват ЦУР с националната политика на България; въвеждат иновативни подходи при тяхното приобщаване, изпълнение и финансиране; и изграждат механизми за взаимодействие в процеса, вкл. между заинтересованите страни. Повече за Целите за устойчиво развитие можете да откриете на: Цели за устойчиво развитие 2030 | Национален статистически институт (nsi.bg)

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Практиките в областта на социалната отговорност могат да представят разнообразни инициативи, които надхвърлят регулаторната рамка, в която работи организацията. Те могат да са насочени както към самата организация (енергийна ефективност, рециклиране, стимулиране на доброволчеството сред служителите и др.), така и към обществото (прилагане на ефективни антикорупционни практики, нови решения за усъвършенстване на прозрачността и отчетността пред обществото, равнопоставеност на граждани и служители, създаване на по-добри условия за достъп до административни услуги на хората в неравностойно положение, благотворителни и зелени кампании и др.).

КОНКУРС 2024

1. Устойчивост на практиката

Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след

01 януари 2020 г.

2. Оригиналност на практиката

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Помощ (външно съдействие) при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни сътрудничества между институции и организации в публичния и частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на процесите

В практиката се прилагат дигитализирани процеси - електронни документи, онлайн среда и онлайн канали (социални мрежи), уеб базирани системи, имейл комуникация.

* Този критерий важи за категории „Управление на хората“ „Технологични решения и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

7.* Ефект от внедряването на практиката (измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства, спестено време, повишена квалификация, ангажираност на служителите, удовлетвореност на гражданите и др.

* Този критерий важи за категории „Управление на хората“ и Социална отговорност“

7а.* Актуалност на внедреното технологичното решение

В практиката са използвани технологии, които са нови или утвърдени във времето.

8.* Ефект от внедрената практика

Практиката оказва въздействие в полза на администрацията или извън нея.

* Критерии 7А и 8 важат за категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

9.* Принос на практиката към изпълнението на Целите за устойчиво развитие

Практиката е свързана с изпълнението на една или няколко цели за устойчиво развитие и/или нейните подцели.

10.* Партньорство в процеса на прилагане на практиката

Практиката се прилага в партньорство и взаимодействие с други държавни институции и заинтересовани страни.

* Критерии 9 и 10 важат за категория „Устойчиво развитие“.

Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, по образец, който може да се изтегли от бутон „Формуляр за кандидатстване“.

Попълнете изтегленият формуляр и го прикачете като натиснете бутона „Подай практика“.

При попълване на формуляра, моля имайте предвид следното:

Изисквания при  прикачване на формуляра в онлайн формата на сайта.

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото на 2025 г.

Добрите практики ще бъдат публикувани в специален сборник на ИПА.

Показатели за оценка Формуляр за кандидатстване Подай практика

до 30 септември 2024 г. – изпращане на попълнените формуляри

1 октомври – 20 октомври 2024 г. – оценяване на подадените добри практики

януари 2025 г. – награждаване на добрите практики

 

За информация: Елена Димкина, 0888 835 313, е-mail: e.dimkina@ipa.government.bg

В тази секция ще бъдат публикувани победителите в Конкурса 2024.

Очаквайте!

КОНКУРС 2023

1. Устойчивост на практиката

Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2019 г.

2. Оригиналност на практиката

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Помощ (външно съдействие) при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни сътрудничества между институции и организации в публичния и частния сектор:.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на процесите

В практиката се прилагат дигитализирани процеси - електронни документи, онлайн среда и онлайн канали (социални мрежи), уеб базирани системи, имейл комуникация.

7.* Ефект от внедряването на практиката (измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства, спестено време, повишена квалификация, ангажираност на служителите, удовлетвореност на гражданите и др.

* Този критерий важи за категории „Управление на хората“ и Социална отговорност“

7а.* Актуалност на внедреното технологичното решение

В практиката са използвани технологии, които са нови или утвърдени във времето.

8.* Ефект от внедрената практика

Практиката оказва въздействие в полза на администрацията или извън нея.

* Критерии 7А и 8 важат за категория „Технологични решения и административно обслужване“.

Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, по образец, който може да се изтегли от бутон „Формуляр за кандидатстване“.

Попълнете изтегленият формуляр и го прикачете като натиснете бутона "Подай практика".

При попълване на формуляра, моля имайте предвид следното:

Изисквания при  прикачване на формуляра във онлайн формата на сайта.

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в края на 2023 г.

Добрите практики ще бъдат публикувани в специален сборник на ИПА.

Показатели за оценка Формуляр за кандидатстване Подай практика

до 6 октомври 2023 г. – изпращане на попълнените формуляри

9 октомври – 20 октомври 2023 г. – оценяване на подадените добри практики

декември 2023 г. – награждаване на добрите практики

 

За информация: Елена Димкина, 0888 835 313, е-mail: e.dimkina@ipa.government.bg

Категория „Управление на хората“

Първо място - Министерство на финансите с практиката „Създаване на условия за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите на Министерството на финансите“.

Второ място - Национален център за информация и документация с практиката „Интранет – средство за управление и осведоменост на хората в институцията“.

На трето място са класирани две администрации:

Категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“

Първо място - Министерство на правосъдието с практиката „Информационна система за единна входна точка за запори и платформа за електронни публични търгове“.

На второ място са класирани две администрации.

Трето място - Комисия за финансов надзор с практиката „Мобилно приложение FSC Mobile“.

Категория „Социална отговорност“

Първо място - Община Бургас с добрата практика „Създаване на секция „Равни възможности на хората с увреждания“ на официалният сайт на община Бургас“.

Второ място - Община Варна с практиката „Осигуряване на достъп до информация и решения за равни възможности за хора с трайни увреждания в администрацията“.

Третото място - Областна администрация Сливен „Церемония за признателност към приемните родители от област Сливен Приз „Майчино сърце“.

КОНКУРС 2022

1. Устойчивост на практиката

Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2019 г.

2. Оригиналност на практиката

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Партньорство при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства, както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и/или частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на процесите

В практиката се прилагат дигитализирани процеси - електронни документи, онлайн среда и онлайн канали (социални мрежи), уеб базирани системи, имейл комуникация.

7. Ефект от внедряването на практиката (Измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства, спестено време, повишена квалификация, ангажираност на служителите, удовлетвореност на гражданите и др.

Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, по образец, който може да се изтегли от бутон „Формуляр за кандидатстване“.

Попълнете изтегленият формуляр и го прикачете като натиснете бутона "Подай практика"

При попълване на формуляра, моля имайте предвид следното:

Изисквания при  прикачване на формуляра във онлайн формата на сайта.

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото 2023 г.

Добрите практики ще бъдат публикувани в специален сборник на ИПА.

Показатели за оценка Формуляр за кандидатстване Подай практика

до 14 октомври 2022 г. – изпращане на попълнените формуляри

17 октомври – 15 ноември 2022 г. – оценяване на подадените добри практики

януари 2023 г. – награждаване на добрите практики

 

За допълнителна информация: Елена Димкина, тел: 02/ 940 28 94, 0888 835 313,

е-mail: e.dimkina at ipa.government.bg

Категория „Управление на хората“

Първа награда в категория „Управление на хората“ получи Столична регионална здравна инспекция с практиката „Управление на човешкия ресурс в извънредна ситуация“.

Второ място се присъди на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ с практиката „Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители „Добре дошли“.

Трето място спечели Държавна комисия по сигурността на информацията с практиката „Интерактивна платформа за информираност и заявяване на обучения в областта на защитата на класифицираната информация.

 

Категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“

На първо място беше отличен Национален център за информация и документация с практиката „Създаване на обединен Регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти (РДПЗСД)“.

На второ място са класирани две администрации.

Администрация на Министерския съвет, Дирекция „ЦКЗ“, отдел „Информационни системи“ с практиката „Система за управление на националните инвестиции (СУНИ)“.

Национална агенция за приходите с практиката „Нов портал за електронни услуги на Национална агенция за приходите (НАП) по проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“.

Трето място спечели Регионално управление на образованието – София област с практиката „Дигитализиране процеса на атестиране на учители, директори и други педагогически специалисти в образователните институции на територията на Софийска област“.

 

Категория „Социална отговорност“

Победител в категорията е община Варна с добрата практика „Дигитална обучителна платформа за подготовка на млади хора-обучители на връстници по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“.

На второ място се класира община Бургас с практиката „Осигуряване на достъп до информация и решения за равни възможности за хора с трайни увреждания в администрацията“.

Третото място е за практиката на община Варна „Социални услуги за пълнолетни лица с психични разстройства“.

Сборник с добри практики 2022 вече е публикуван и може да се запознаете с добрите практики, участвали в конкурса през 2022 г.

Сборник Добри практики 2022 Виж повече за церемонията

КОНКУРС 2021

1. Устойчивост на практиката

Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2018 г.

2. Оригиналност на практиката

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Партньорство при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства, както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и/или частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на процесите

В практиката се прилагат дигитализирани процеси - електронни документи, онлайн среда и онлайн канали (социални мрежи), уеб базирани системи, имейл комуникация.

7. Ефект от внедряването на практиката (Измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства, спестено време, повишена квалификация, ангажираност на служителите, удовлетвореност на гражданите и др.

Формулярът за кандидатстване се попълва в ПДФ (PDF) форма, по образец, който може да се изтегли от бутон Формуляр за кандидатстване.

Попълнете изтегленият формуляр и го прикачете на следния линк: https://www.ipa.government.bg/bg/poday-dokumenti-za-konkursa-za-dobri-praktiki

При попълване на формуляра, моля имайте предвид следното:

При прикачване на формуляра във формата на сайта, имайте предвид следното:

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото 2022 г.

Показатели за оценка Формуляр за кандидатстване Подай практика

до 29 октомври 2021 г. – изпращане на попълнените формуляри

19 октомври – 15 ноември 2021 г. – оценяване на подадените добри практики

януари 2022 г. – награждаване на добрите практики

 

За допълнителна информация: Елена Димкина, тел: 02/ 940 28 94, 0888 835 313,

е-mail: e.dimkina at ipa.government.bg

Категория „Управление на хората“

Първо мясо: Администрация на Министерския съвет с практиката „Добрата дума – мотиватор на служителите“. Наградата получи г-н Георги Стратиев, началник отдел „Информационни системи“ към дирекция „Централно координационно звено“ в АМС.

Второ място: Държавна агенция „Архиви“ с практиката „Управление на промяната чрез надграждане на знания и умения“. Грамотата взе г-жа Нина Стоянова, директор дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”.

 

Категория „Технологични решения за добро управление и административно обслужване“

Първо място: дирекция „Единен системен интегратор“Държавна агенция „Електронно управление“, с практиката Подобряване на бизнес средата в посока предлагане на качествени, ефективни и леснодостъпни ЕАУ“. Статуетката получи г-н Красимир Симонски, председател на ДАЕУ.

Второ място: „Единен информационен портал за COVID-19“, Администрация на Министерския съвет, Дирекция „Модернизация на администрацията“ с практиката . Наградата прие г-жа Мария Цанкова, държавен експерт.

Трето мястоСтолична община с практиката „Дигитална трансформация на общинска услуга "Смяна на адресна регистрация“. Наградата получи г-н Генчо Керезов, заместник-кмет на общината.

 

Категория „Социална отговорност“

Първо място: община Пловдив с практика „Създаване и устойчиво развитие на общинско социално предприятие за хора в увреждания в община Пловдив“. Наградата прие заместник-кмета на общината г-н Георги Титюков.

Второ място са класирани две администрации:

Областна администрация Ловеч с практиката „Нощ на литературата в Ловеч“. Наградата прие областният управител г-н Светослав Славчев.

Институт по психология към МВР с практиката „Разкажи ми историята / Tell me the story“. Наградата прие г-жа Елена Казанджиева.

Третото място: Национална агенция по приходите (НАП) с практиката „Търговци на светло и защитени потребители в интернет“. Грамотата прие г-жа Габриела Руменова от дирекция „Комуникации“.

В тази секция може да прочетете повече за церемонията по награждаването и да разгледате Сборника с добри практики.

Сборник Добри практики 2021 Виж повече за церемонията Среща за споделяне на добри практики

КОНКУРС 2020

1. Устойчивост на практиката

 Практиката е доказано устойчива във времето; практиката е социално, културно, икономически и екологично устойчива; практиката да е стартирала след 01 януари 2017 г.

2. Оригиналност на практиката: практиката се прилага за първи път в държавната администрация; практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3. Ефикасност от прилагане на практиката

Практиката изпълнява заложените цели и постига планираните резултати с оптимално използване на ресурсите.

4. Партньорство при прилагане на практиката

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства, както вътре в организацията, така и с други институции и организации от публичния и/или частния сектор.

5. Приложимост на практиката

Практиката може да се приложи/адаптира в други администрации.

6. Дигитализация на бизнес процесите

В практиката се прилагат изцяло дигитализирани процеси т.е. каква част от процесите при реализирането на практиката са дигитализирани и има ли хартиени носители при осъществяване на практиката.

7. Ефект от внедряването на практиката (Измерване на въздействието)

Внедрената практика води до спестени средства (спестено време, повишена квалификация, удовлетвореност на гражданите и др.).

Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, по образец.

 

Отличените практики във всяка категория ще бъдат представени и наградени по време на церемония, която ще се проведе в началото на декември 2020 г.

Добрите практики ще бъдат публикувани в специален сборник на ИПА.

Формуляр за кандидатстване Показатели за оценка

Изпращане на попълнените формуляри – до 16 октомври 2020 г.

Оценяване на подадените добри практики – до  6 ноември 2020 г.

Церемония по награждаване на добрите практики – декември 2020 г.

През 2020 г. бяха получени общо 51 добри практики, като половината от тях са за категорията „Социална отговорност“. Експертни комисии оцениха получените предложения и излъчиха победителите по категории.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО

Категория „Управление на хората“

Първо място: Министерство на финансите с практика на тема „Модул за електронно оценяване изпълнението на служителите в Министерство на финансите“. Наградата получи г-жа Цвета Делчевадиректор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ.

Второ място: Национална аганция за приходите с практика на тема „Организиране и провеждане на срещи за споделяне на управленски опит и добри практики в областта на мениджмънта и прилагането на коучинг програми“. Наградата получи г-н Димитър Моллов, главен експерт в дирекция "Управление на човешките ресурси" в ЦУ на НАП.

Трето мястоАгенция по заетостта с практика на тема „Система за прилагане на нефинансови стимули за служителите“. Наградата получи г-жа Ирина Григорова, главен експерт в агенцията.

 

Категория „Технологични решения за открито управление“

Първо място: Национален център за информация и документация с практиката „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILE и предоставяне на електронни административни услуги“. Статуетката получи г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар на НАЦИД.

Второ мястоАдминистрация на Министерския съвет с практиката „Автоматизация на бизнес процесите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системата ИСУН 2020“. Наградата прие г-жа Виктория Ненкова, държавен експерт в АМС.

Трето мястоСтолична община с практиката „Мобилно приложение за подаване на сигнали до Столична община за отклонения от нормалната градска среда“. Статуетката прие г-жа Венера Милова, секретар на общината.

 

Категория „Социална отговорност“

Първо място: Oбщина Троян с практика „Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри от сектор Здравеопазване в община Троян“. Наградата прие г-жа Донка Михайлова, кмет на общината.

Второ място: Областна администрация Разград с практиката „Областен съвет за превенция на домашно насилие в област Разград“. Г-н Георги Милков, заместник председател на съвета прие наградата.

Трето място: На трето място са класирани две администрации:

Национална агенция за приходите с практиката „Комуникационна кампания на Национална агенция за приходите „Заплата в плик“. Наградата прие г-н Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникация и публичност“ в ЦУ на НАП.

Областна администрация Хасково с практиката „Любопитно от областта – краеведска рубрика“. Наградата прие областният управител г-жа Стефка Здравкова.

В тази секция ще бъде публикуван Сборникът с добри практики.

Сборник с добри практики 2020 Виж повече за церемонията Среща за споделяне на добри практики