За професионално развитие

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Каталог 2024 включва обновени програми за професионално и служебно развитие, разработени в съответствие със стратегическите приоритети за развитие на държавната администрация и с идентифицираните потребности от обучение на служителите.

Обученията за професионално развитие са представени в тематично структурирани програми, които включват обучителни курсове с такса и електронни модули за самообучение без такса за участие.

Обучителни курсове с такса

Заявки за обучения с такса за професионално развитие (независимо от формата на провеждане), както и включените обучения в Годишните планове, се подават само по електронен път, два пъти годишно, в посочените по-долу периоди и срокове за подаване на заявки за обучения с такса.

Лицата за контакт от съответните администрации въвеждат в Информационната система на ИПА необходимите данни за участниците в отделните курсове.

Заявка за участие в един курс се счита за подадена в Информационната система на ИПА само след като лицата за контакт отбележат в заявката планирано плащане и това плащане е потвърдено от ИПА.

Важно условие при въвеждането на заявка за обучение в Информационната система на ИПА е в профила на курсиста да бъде вписана активна електронна поща на участника.

Заявените участници трябва да отговарят на целевата група, за която е предвидено обучението.

ИПА си запазва правото да откаже участие в обучение на служители, които не отговарят.

Електронни модули за самообучение

Защита на личните данни

Институтът по публична администрация обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни.

За контакти:

Help Desk – звено за техническа помощ при работата с информационната система на ИПА:
e-mail: support@ipa.government.bg

Обща кординация на обучението:
Галина Маркова
e-mail: g.markova@ipa.government.bg

Координация на електронното обучение:
Радостина Димитрова

e-mail: r.dimitrova@ipa.government.bg

Координация на обучения по поръчка:
Айлин Ниязиева

e-mail: a.nyazieva@ipa.government.bg

Адрес на ИПА:
София 1000, ул. "Сердика" № 6-8

Банкова сметка на ИПА: 
IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
​BIC: BNBG BGSD