За професионално развитие

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Обученията за професионално развитие са представени в тематично структурирани програми, които включват два вида курсове:

1. Курсове с такса

Изисквания към участниците
Заявените участници трябва да отговарят на целевата група. ИПА си запазва правото да откаже участие в обучение на служители, които не отговарят на определената целева група, като в такива случаи своевременно изпраща на администрациите информация с възможност за замяна на предложения участник с друг подходящ служител.

2. Kурсове без такса, които ще се провеждат по проект на ИПА „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Изисквания към участниците
Съгласно условията на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), като участници в обученията по проекта са допустими само служители на служебно или трудово правоотношение, които не са участвали в обучения с идентично съдържание,nфинансирани с публични средства в периода до три години преди началото на съответните обучения. Във връзка с това, всеки участник в присъствено или смесено/хибридно обучение на място ще попълва Декларация за липса на двойно финансиране.

Не е допустимо в обученията да участват лица, които са назначени по чл. 19 от Закона за администрацията и са членове на политически кабинети.

Ново! – Индивидуални заявки за е-модули
Служителите от държавната администрация могат целогодишно да си подават индивидуални заявки за е-модулите, които се провеждат по проекта на ИПА. Указания за начина за подаване на индивидуални заявки са публикувани в профила на всеки курсист, секция „Библиотека“.

 

Защита на личните данни

Институтът по публична администрация обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни.

За контакти:

Help Desk – звено за техническа помощ при работата с информационната система на ИПА:
e-mail: support@ipa.government.bg

Обща кординация на обучението:
Галина Маркова
тел. 02/ 940 29 57,
e-mail: g.markova@ipa.government.bg

Kоординация на обученията по проекта:
Инна Стоянова-Ненчева
тел. 02 / 940 29 80,
e-mail: i.stoyanova@ipa.government.bg

Координация на електронното обучение:
Радостина Димитрова

тел. 02/ 940 37 61,
e-mail: r.dimitrova@ipa.government.bg

Координация на обучения по поръчка:
Начко Миленов

тел. 02/ 940 25 60,
e-mail: n.milenov@ipa.government.bg

Адрес на ИПА:
София 1000, ул. Аксаков № 1

Банкова сметка на ИПА: 
IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
​BIC: BNBG BGSD