Изисканата по ЗДОИ информация, е достъпна за преглед/четене в деловодството на ИПА, находящо се на адрес: гр. София, ул. "Сердика" №6-8, ет.4.

Лицата, определени за предоставяне на достъп до обществена информация са:
Нели Георгиева, старши експерт, тел.: 02 940 2556
Иван Тодоров, старши юрисконсулт, тел.: 02 940 2953

 
 
ИПА е администратор на лични данни и поддържа следните регистри, съдържащи лични данни:

1. Регистър „Персонал”

2. Регистър „Възнаграждения“

3. Регистър „Обществени поръчки“

4. Регистър „Контрагенти“

5. Регистър „Декларации по ЗПКОНПИ“

6. Регистър “Лектори и обучени държавни служители“

7. Регистър „Видеонаблюдение“