Достъп до информация

Изисканата по ЗДОИ информация, е достъпна за преглед/четене в деловодството на ИПА, находящо се на адрес: гр. София, ул. "Аксаков" №1, ет.3.
 
 
 
Документи по ДОИ:
 
Отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ:

 

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на изпълнителния директор:

 

ИПА е администратор на лични данни и поддържа следните регистри, съдържащи лични данни:
 

1. Регистър „Персонал”;

2. Регистър „Възнаграждения“;

3. Регистър „Обществени поръчки“,

4. Регистър „Контрагенти“;

5. Регистър „Декларации по ЗПКОНПИ“;

6. Регистър “Лектори и обучени държавни служители“,

7. Регистър „Видеонаблюдение“.

 

Информация, предоставяна повече от 3 пъти по заявления за достъп

 

Информация за разсекретените по §9 от Закона за защита на класифицираната информация документи